[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM Việt Tình

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM Việt Tình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin ngành kinh tế
1.2.2. Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp phân tích
1.3.1. Các bước tiến hành phân tích tài chính
1.3.2. Các phương pháp phân tích tài chính
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.4.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.5.2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM VIỆT TÌNH
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH TM Việt Tình
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TM Việt Tình
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH TM Việt Tình
2.2.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn
2.2.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của công ty
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty TNHH TM Việt Tình
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TM VIỆT TÌNH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH TM Việt Tình
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty
3.2.1. Tiết kiệm chi phí
3.2.2. Một số giải pháp sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.3. Nâng cao về công tác quản lý và đào tạo đội ngũ công nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan