[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Nguồn thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.3.2. Nguồn thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Phương pháp so sánh
1.2.4.2. Phương pháp tỷ số (phương pháp tỷ lệ)
1.2.4.3. Phương pháp loại trừ
1.2.4.4. Phương pháp đồ thị
1.2.5. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.6. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.6.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.2.6.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.6.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.6.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.2.6.5. Phân tích Dupont
1.2.6.6. Phân tích SWOT
1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.7.1. Các nhân tố khách quan
1.2.7.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TÂN TRƯỜNG PHÁT
2.1. Khái quát về Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
2.2.1. Phân tích tình hình biến động tài sản - nguồn vốn
2.2.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
2.2.4.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.4.3. Phân tích đòn bẩy tài chính
2.2.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.5. Phân tích Dupont
2.2.6. Phân tích SWOT
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế
2.3.2.1. Hạn chế còn tồn tại
2.3.2.2. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TÂN TRƯỜNG PHÁT
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
3.1.1. Mục tiêu hoạt động
3.1.2. Chiến lược kinh doanh dài hạn
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng và xuất nhập khẩu thiết bị Tân Trường Phát
3.2.1. Tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu và giảm tỷ trọng các khoản nợ
3.2.2. Các biện pháp quản lý khoản phải thu của Công ty
3.2.3. Các biện pháp quản lý hàng tồn kho của Công ty
3.2.4. Các giải pháp khác
3.2.4.1. Nâng cao chất lượng và trình độ nguồn nhân lực
3.2.4.2. Cải thiện chính sách đãi ngộ người nhân viên
3.2.4.3. Chú trọng công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty
3.2.4.4. Nâng cao hiệu quản quản lý chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan