[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải Thương mại Anh Tú

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải Thương mại Anh Tú
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2 Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích tỷ số tài chính
1.3.3. Phân tích tài chính Dupont
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ANH TÚ.
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại Anh Tú
2.1.1. Giới thiệu vầ Công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại Anh Tú
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại Anh Tú
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại Anh Tú
2.2.1. Phân tích báo cáo tài chính
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua mô hình Dupont
2.3. Nhận xét và đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại Anh Tú
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI ANH TÚ.
3.1. Một số thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại Anh Tú.
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại Anh Tú
3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại công ty TNHH dịch vụ vận tải thương mại Anh Tú.
3.3.1. Quản trị tiền mặt
3.3.2. Tăng cường công tác thu hồi nợ
3.3.3. Xây dựng hệ thống thông tin về tín dụng của khách hàng
3.3.4. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan