[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.2. Tổng quan về tín dụng
1.2.1. Khái niệm tín dụng
1.2.2. Phân loại tín dụng
1.2.3. Vai trò của tín dụng
1.3. Tổng quan về rủi ro tín dụng
1.3.1. Khái niệm về rủi ro và rủi ro tín dụng
1.3.2. Đặc điểm rủi ro tín dụng
1.3.3. Phân loại rủi ro tín dụng
1.3.4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng
1.3.5. Tác động của rủi ro tín dụng
1.4. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng trong NHTM
1.4.3. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng
1.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá RRTD
1.4.5. Các mô hình quản trị rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải chi nhánh Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Hà Nội (MSB-HN)
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Maritimebank chi nhánh Hà Nội
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.3. Hoạt động khác
2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Maritimebank chi nhánh Hà Nội
2.3.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại MSB-HN
2.3.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Maritimebank chi nhánh Hà Nội
2.3.3. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Maritimebank chi nhánh Hà Nội 50
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Cơ hội và thách thức của Maritimebank chi nhánh Hà Nội trong điều kiện hội nhập
3.1.1. Cơ hội trong điều kiện hội nhập
3.1.2. Thách thức trong điều kiện hội nhập
3.2. Định hướng phát triển của Maritimebank chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới
3.2.1. Môi trường chung tại Việt Nam
3.2.2. Điểm mạnh, điểm yếu của Maritimebank chi nhánh Hà Nội
3.2.3. Định hướng phát triển trong thời gian tới
3.3. Một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị
3.3.1. Nâng cao trình độ cán bộ
3.3.2. Cải thiện chính sách tín dụng
3.3.3. Cải thiện quy trình tín dụng
3.3.4. Khai thác hiệu quả thông tin trong hoạt động tín dụng
3.3.5. Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát hạn chế rủi ro tín dụng
3.3.6. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng
3.3.7. Xử lý nợ quá hạn và nợ khó đòi
3.3.8. Phát triển công nghệ ngân hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan