[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Lý Thường Kiệt

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Lý Thường Kiệt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
1.1.1. Phân loại rủi ro tín dụng
1.1.1.1. Căn cứ theo nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng
1.1.1.2. Căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng
1.1.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
1.1.2.1. Nguyên nhân thuộc về phía ngân hàng
1.1.2.2. Nguyên nhân thuộc về phía khách hàng
1.1.2.3. Các nguyên nhân khách quan
1.1.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.2. Một số vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
1.2.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
1.2.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng
1.2.3.3. Giám sát rủi ro tín dụng
1.2.3.4. Tài trợ rủi ro tín dụng
1.2.4. Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng
1.2.4.1. Nợ quá hạn
1.2.4.2. Nợ xấu
1.2.4.3. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
1.2.4.4. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Capital Adequacy Ratio – CAR)
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.2.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.2.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH LÝ THƯỜNG KIỆT
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt giai đoạn năm 2012-2014
2.2.1. Khái quát về tình hình cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt
2.2.1.1. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp
2.2.1.2. Tình hình doanh số thu nợ doanh nghiệp
2.2.1.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp
2.2.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt
2.2.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
2.2.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng
2.2.2.3. Giám sát rủi ro tín dụng
2.2.2.4. Tài trợ rủi ro tín dụng
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt
2.2.4. Đánh giá quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt
2.2.4.1. Những kết quả đạt được
2.2.4.2. Những hạn chế
2.2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH LÝ THƯỜNG KIỆT
3.1. Định hướng phát triển quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh chung tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt
3.1.2. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt
3.2.1. Xây dựng cơ chế quản lý điều hành công tác cho vay theo hướng vừa tạo điều kiện tốt để tăng trưởng cho vay vừa kiểm soát tốt rủi ro
3.2.2. Thẩm định tốt trước khi ra quyết định cho vay doanh nghiệp
3.2.3. Tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo tín dụng
3.2.4. Cần có phương án nhận diện và phân loại rủi ro cho vay doanh nghiệp một cách thống nhất
3.2.5. Kiểm tra, kiểm soát việc cho vay doanh nghiệp chặt chẽ hơn
3.2.6. Xử lý dứt điểm nợ xấu, nợ quá hạn
3.2.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.8. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phi tài chính tư vấn cho các doanh nghiệp
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan