[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Thủ Đô

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Thủ Đô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm và vai trò của ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động của ngân hàng thương mại
1.2. Tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm và vai trò của tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng
1.3. Rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.3.2. Phân loại rủi ro tín dụng
1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.3.4. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.3.5. Những dấu hiệu của rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.4. Quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.4.1. Khái niệm và sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.4.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại
1.4.3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại
1.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH THỦ ĐÔ
2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thủ Đô
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thủ Đô
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thủ Đô
2.1.3. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thủ Đô giai đoạn 2012 – 2014
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thủ Đô
2.2.1. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Thủ Đô
2.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thủ Đô
2.3. Đánh giá chung về công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thươn Tín – chi nhánh Thủ Đô
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH THỦ ĐÔ
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thủ Đô
3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh chung tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thủ Đô
3.1.2. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thủ Đô
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Thủ Đô
3.2.1. Xây dựng và hoàn thiện chính sách tín dụng
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan