[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của quản lý vốn lưu động tới khả năng sinh lời Nghiên cứu điển hình tại các Công ty Cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của quản lý vốn lưu động tới khả năng sinh lời Nghiên cứu điển hình tại các Công ty Cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu
1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
2.1. Tổng quan quản lý vốn lưu động
2.1.1. Vốn lưu động
2.1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
2.1.1.2. Các thành phần cấu thành vốn lưu động
2.1.2. Quản lý vốn lưu động
2.1.2.1. Khái niệm quản lý vốn lưu động
2.1.2.2. Nội dung quản lý vốn lưu động
2.1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường quản lý vốn lưu động
2.2. Khả năng sinh lời
2.2.1. Khái niệm khả năng sinh lời
2.2.2. Các chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời
2.3. Mối quan hệ giữa quản lý vốn lưu động và khả năng sinh lời
2.4. Khung nghiên cứu
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.2.2.1. Phương pháp thống kê mô tả
3.2.2.2. Phương pháp kiểm định đa cộng tuyến
3.2.2.3. Phương pháp kiểm định tự tương quan
3.2.2.4. Phương pháp phân tích tương quan Pearson
3.2.2.5. Phương pháp hồi quy tuyến tính
3.3. Các biến nghiên cứu và đo lường các biến nghiên cứu
3.3.1. Mô hình nghiên cứu
3.3.2. Các biến và giả thuyết nghiên cứu
3.3.2.1. Biến phụ thuộc
3.3.2.2. Biến độc lập
CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.1. Đặc điểm ngành xây dựng
4.2. Thực trạng quản lý vốn lưu động của các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2.1. Quản lý các thành phần vốn lưu động
4.2.2. Huy động nguồn tài chính ngắn hạn
4.2.3. Chính sách quản lý vốn lưu động
4.2.4. Đánh giá qua các chỉ tiêu đo lường quản lý vốn lưu động
4.3. Thực trạng khả năng sinh lời của các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.3.1. Khả năng sinh lời trên doanh thu (ROS)
4.3.2. Khả năng sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
4.3.3. Khả năng sinh lời trên VCSH (ROE)
CHƯƠNG 5. NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
5.2. Kết quả kiểm tra dữ liệu
5.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến
5.2.2. Kiểm định tự tương quan
5.3. Phân tích tương quan Pearson
5.4. Phân tích hồi quy tuyến tính
5.4.1. Đánh giá và kiểm định độ phù hợp của mô hình
5.4.2. Kiểm định các nhân tố tác động
5.4.2.1. Mô hình ROA
5.4.2.2. Mô hình ROE
5.4.2.3. Mô hình ROS
5.4.3. Kết quả của mô hình
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
6.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
6.2. Một số hạn chế của đề tài nghiên cứu
6.3. Một số kiến nghị
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan