[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng hoạt động phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng hoạt động phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính
1.1.1. Khái niệm, mục đích và vai trò của báo cáo tài chính
1.1.2. Yêu cầu đối với thông tin có trên báo cáo tài chính
1.1.3. Hệ thống các báo cáo tài chính được lập tại doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về hoạt động phân tích BCTC trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm, mục đích của hoạt động phân tích BCTC
1.2.2. Các phương pháp phân tích BCTC
1.2.3. Các giai đoạn phân tích BCTC
1.2.4. Nội dung phân tích BCTC doanh nghiệp
1.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phân tích BCTC tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH BCTC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MAI
2.1. Khái quát chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai
2.1.1. Giới thiệu về Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ Hoàng Mai
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai
2.2. Thực trạng công tác phân tích BCTC tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai
2.2.1. Giới thiệu chung về công tác phân tích BCTC của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai
2.2.2. Nội dung phân tích BCTC tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai
2.2.3. Phân tích kết quả kinh doanh
2.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai
2.2.5. Phân tích Dupont
2.2.6. Đánh giá thực trạng hoạt động phân tích báo cáo tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai
2.2.7. Kết quả đạt được
2.2.8. Tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MAI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong tương lai
3.2. Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính của Công ty
3.2.1. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả tài liệu phân tích
3.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính
3.2.3. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan