[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản tại Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Bắc Á

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản tại Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Bắc Á
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐINH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
1.1. Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản
1.1.1. Bất động sản
1.1.1.1. Khái niệm BĐS
1.1.1.2. Đặc điểm chủ yếu của BĐS
1.1.1.3. Phân loại BĐS
1.1.1.4. Quyền của chủ thể đối với BĐS
1.1.2. Thị trường bất động sản
1.1.2.1. Khái niệm thị trường BĐS
1.1.2.2. Đặc điểm của thị trường BĐS
1.1.2.3. Phân loại thị trường BĐS
1.1.2.4. Vai trò của thị trường BĐS
1.2. Thẩm định giá BĐS
1.2.1. Khái niệm về thẩm định giá BĐS
1.2.2. Mục tiêu của thẩm định giá BĐS
1.2.3. Vai trò của thẩm định giá BĐS
1.2.4. Các nguyên tắc trong thẩm định giá BĐS
1.2.4.1. Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất
1.2.4.2. Nguyên tắc thay thế
1.2.4.3. Nguyên tắc dự kiến các khoản lợi ích tương lai
1.2.4.4. Nguyên tắc đóng góp
1.2.4.5. Nguyên tắc cung cầu
1.2.5. Quy trình thẩm định giá BĐS
1.2.6. Các phương pháp thẩm định BĐS
1.2.6.1. Phương pháp so sánh
1.2.6.2. Phương pháp chi phí
1.2.6.3. Phương pháp thu nhập
1.2.6.4. Phương pháp thặng dư
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá đất
1.3.1. Các yếu tố trực tiếp
1.3.1.1. Các yếu tố tự nhiên
1.3.1.2. Các yếu tố kinh tế
1.3.1.3. Các yếu tố thị trường
1.3.2. Các yếu tố pháp lý
1.3.3. Các yếu tố ngoại vi
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á(BẮC Á AMC)
2.1. Giới thiệu về BẮC Á AMC
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh
2.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh chung của công ty
2.1.2.2. Hoạt động thẩm định giá của Bắc Á AMC
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Bắc Á AMC
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban:
2.1.4. Tình hình hoạt động của phòng thẩm định giá
2.1.4.1. Số vụ thẩm định và việc soát xét hồ sơ thẩm định
2.1.4.2. Thời gian và tỷ lệ hoàn thành các vụ thẩm định
2.1.4.3. Tổng phí thẩm định và tình hình thu hồi phí thẩm định
2.1.4.4. Nhân sự và chất lượng nhân sự
2.2. Thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản của BẮC Á AMC
2.2.1. Cơ sở để tiến hành công tác thẩm định giá BĐS
2.2.1.1. Căn cứ vào quy trình thủ tục nghiệp vụ TĐG tài sản tại Bắc Á AMC
2.2.1.2. Căn cứ vào những văn bản pháp lý về thẩm định giá
2.2.1.3. Nguyên tắc áp dụng
2.2.1.4. Những giấy tờ cần thiết đối với tài sản cần TĐG
2.2.2. Nghiên cứu tình huống định giá BĐS qua các hoạt động cụ thể
2.2.2.1. Tình huống 1: Định giá tài sản sử dụng phương pháp so sánh
2.2.2.2. Tình huống 2: Định giá tài sản sử dụng phương pháp so sánh kèm chi phí.
2.3. Đánh giá thực trạng công tác thẩm định giá BĐS của BẮC Á AMC
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.1.1. Kết quả đạt được chung của phòng thẩm định giá
2.3.1.2. Kết quả đạt được từ việc vận dụng quy trình và phương pháp TĐG
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1. Những tồn tại và nguyên nhân chung
2.3.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân trong quy trình và phương pháp TĐG
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH GIÁ BĐS TẠI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN - NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á.
3.1. Định hướng phát triển
3.1.1. Định hướng phát triển chung của công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của phòng thẩm định giá
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác TĐG BĐS tại Bắc Á AMC
3.2.1. Hoàn thiện những tồn tại chung trong hoạt động của phòng
3.2.2. Hoàn thiện kỹ thuật trong công tác định giá BĐS
3.2.3. Hoàn thiện về quy trình trong công tác thẩm định giá
3.2.4. Hoàn thiện trong công tác thu thập, phân tích thông tin
3.2.5. Mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động của trung tâm thẩm định giá
3.2.6. Kiến nghị với nhà nước
3.2.6.1. Thành lập cơ quan kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực TĐG
3.2.6.2. Kiến nghị về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan