[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG NỢ VÀ QUẢN LÝ CÔNG NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Công nợ và cơ sở hình thành công nợ trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm công nợ
1.1.2. Cơ sở hình thành công nợ
1.1.3. Phân loại công nợ của doanh nghiệp
1.2. Nội dung công tác quản lý công nợ
1.2.1. Ý nghĩa của công tác quản lý công nợ
1.2.2. Nội dung công tác quản lý công nợ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Ý TẾ MEDINSCO
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinco
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3. Đặc điểm kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng công tác quản lý công nợ tại Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco
2.2.1. Tình hình quản lý công nợ của Công ty
2.2.2. Phân tích khả năng thanh toán công nợ của Công ty thông qua chỉ tiêu tài chính
2.2.3. Phân tích mối quan hệ công nợ phải thu và công nợ phải trả tại Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco
2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý công nợ tại Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco
2.3.1. Điểm mạnh của Công ty CP Thiết bị Y tế Medinsco
2.3.2. Kết quả đạt được trong công tác quản lý công nợ
2.3.3. Tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản lý công nợ
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco trong thời gian tới
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý công nợ tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý công nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý công nợ phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Medinsco
3.2.3. Giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan