[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1. Cơ sở lý thuyết về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1 Nội dung cơ bản về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2 Phân loại hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2 Vai trò của hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
1.3.1 Nhân tố chủ quan
1.3.2 Các nhân tố khách quan
1.4 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp
1.4.2 Các chỉ tiêu hiệu quả bộ phận
1.4.3 Phân tích tổng hợp tình hình tài chính bằng phương pháp DuPont
2. Tổng quan nghiên cứu thực tiễn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ DU LỊCH TÂN HÙNG LÂM
2.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần kỹ thuật và du lịch Tân Hùng Lâm
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Cơ cấu chức của Công ty CP kỹ thuật và du lịch Tân Hùng Lâm
2.2 Phân tích thực trạng kinh doanh tại công ty cổ phần Kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm
2.2.1 Phân tích thực trạng về cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.2.1.1 Tình hình tài sản
2.2.1.2 Tình hình nguồn vốn
2.2.2 Phân tích doanh thu của công ty CP Kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm giai đoạn 2011 - 2013
2.2.3 Phân tích tình hình chi phí của Công ty cổ phần kỹ thuật và du lịch Tân Hùng Lâm
2.2.4 Phân tích tình hình nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty cổ phần Kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm
2.2.5 Phân tích về lợi nhuận của công ty cổ phần Kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm
2.3 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần Kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm
2.3.1 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp
2.3.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả bộ phận
2.3 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty CP kỹ thuật và du lịch Tân Hùng Lâm
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ DU LỊCH TÂN HÙNG LÂM
3.1 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty CP Kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm
3.1.1 Tích cực tạo lập và tăng vốn kinh doanh
3.1.2 Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của doanh nghiệp
3.1.3 Thành lập phòng nghiên cứu thị trường
3.1.4 Hoàn thiện công tác thị trường trong hoạt động kinh doanh
3.1.5 Nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ công nhân viên trong công ty
3.2 Một số giải pháp kiến nghị với các cấp lãnh đạo nhà nước
KẾT LUẬN CHUNG
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan