[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá công tác quản lý tiền mặt tại Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá công tác quản lý tiền mặt tại Công ty Cổ phần in Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT
1.1. Những vấn đề chung về tiền mặt
1.1.1. Khái niệm tiền mặt, tiền mặt trong hoạt động SXKD
1.1.2. Động cơ của vốn tiền mặt mà doanh nghiệp sở hữu
1.1.3. Mục đích của việc quản lý tiền mặt
1.1.4. Sự luân chuyển của tiền mặt trong quá trình SXKD
1.1.5. Sự khác nhau giữa lợi nhuận và dòng tiền mặt
1.2. Những vấn đề chung về quản lý tiền mặt
1.2.1. Khái niệm quản lý tiền mặt
1.2.2. Nội dung quản lý tiền mặt
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tiền mặt
1.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh khoản
1.3.2. Một số chỉ tiêu khác đánh giá công tác quản lý tiền mặt
1.4. Các mô hình quản lý tiền mặt
1.4.1. Mô hình Baumol
1.4.2. Mô hình Miller – Orr
1.4.3. Mô hình Stone
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội
2.1.3. Khái quát tình hình tài chính của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội trong giai đoạn 2011 – 2013
2.2. Thực trạng hoạt động quản lý tiền mặt của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP Hà Nội
2.2.1. Thực trạng hoạt động thu chi tiền mặt thể hiện trên TK 111 tại công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Kiểm soát thu chi tiền mặt
2.2.3. Xác định nhu cầu tồn trữ tiền mặt tối ưu
2.2.4. Chính sách tài chính trong quản trị tiền mặt
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản trị tiền mặt
2.4. Đánh giá thực trạng quản lý tiền mặt của công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2013
2.4.1. Những ưu điểm
2.4.2. Những tồn tại
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
3.1. Quản lý tiền mặt trong các doanh nghiệp Việt Nam nói chung
3.2. Tính cần thiết cải thiện công tác quản lý tiền mặt đối với Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP Hà Nội
3.2.1. Những yếu tố của môi trường bên ngoài thúc đẩy nhu cầu hoàn thiện công tác quản trị tiền mặt
3.2.2. Những yếu tố của môi trường bên trong thúc đẩy nhu cầu hoàn thiện công tác quản trị tiền mặt
3.3. Các biện pháp cải thiện công tác quản lý tiền mặt tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa tại TP Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan