[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan lý thuyết
1.1.1 Vốn lưu động
1.1.1.1 Khái niệm vốn lưu động
1.1.1.2 Vai trò của vốn lưu động
1.1.1.3 Phân loại vốn lưu động
1.1.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.1.2.3 Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2 Tổng quan thực tiễn
1.3 Kết luận
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 1 THĂNG LONG
2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long
2.1.3 Ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long
2.1.4 Đặc thù ngành nghề của công ty
2.2 Thực trạng sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long giai đoạn 2010-2012
2.2.1 Khát quát tình hình tài chính của công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long
2.2.1.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.1.2 Đánh giá chung về tình hình Tài sản – Nguồn vốn của công ty
2.2.2 Khái quát cơ cấu vốn lưu động
2.2.2.1 Kết cấu TSLĐ
2.2.2.2 Cơ cấu vốn lưu động theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long
2.2.3.1 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động theo phương pháp phân tích tỷ lệ
2.2.3.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động theo phương pháp Dupont
2.3 Kết luận
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 1 THĂNG LONG
3.1 Định hướng phát triển
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.1 Giải pháp về vốn lưu động:
3.2.1.1 Kế hoạch hóa vốn lưu động
3.2.1.2 Huy động vốn lưu động
3.2.1.3 Quản lý vốn lưu động
3.2.2 Giải pháp về quản lý chi phí
3.2.2.1 Chi phí nguyên vật liệu
3.2.2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.2.3 Chi phí thiết bị, công nghệ, cơ sở nhà đất
3.2.3 Các giải pháp khác
3.2.3.1 Phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra
3.2.3.2 Cải cách tín dụng ở các Ngân hàng
3.2.3.3 Công tác thống kê chỉ tiêu ngành và các thủ tục Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan