[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần đầu tư truyền thông toàn cầu GMI

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần đầu tư truyền thông toàn cầu GMI
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
1.1. Khái niệm về vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Đặc điểm của vốn lưu động.
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.2. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3. Nhóm tiêu chỉ về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.3.1. Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
1.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
1.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (ROE)
1.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn
1.4.2. Khả năng thanh toán nhanh
1.4.3. Khả năng thanh toán tức thời
1.5. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý nợ
1.5.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản
1.5.2. Tỷ số nợ trên vốn CSH
1.6. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của vốn lưu động
1.6.1. Hiệu suất sử dụng VLĐ
1.6.2. Kỳ luân chuyển VLĐ
1.6.3. Khả năng sinh lời của VLĐ
1.7. Các chỉ tiêu về từng bộ phận cấu thành VLĐ
1.7.1. Hàng tồn kho
1.7.2. Các khoản phải thu
1.7.3. Các khoản phải trả
1.7.4. Thời gian quay vòng tiền
1.8. Tổng quan nghiên cứu thực tiễn về hiệu quả sử dụng VLĐ
1.9. Kết luận
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần GMI
2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần GMI
2.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty
2.3.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần GMI
2.3.2. Quy trình hoạt động kinh doanh của công ty
2.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần GMI giai đoạn năm 2010 - 2012
2.4.1. Tình hình doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận năm 2010 và 2011 của công ty cổ phần GMI
2.4.2. Tình hình Tài sản – Nguồn vốn của công ty giai đoạn 2010-2012
2.5. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời
2.6. Chỉ tiêu khả năng thanh toán
2.7. Chỉ tiêu phản ánh quản lý nợ
2.8. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của vốn lưu động
2.9. Các chỉ tiêu về từng bộ phận cấu thành VLĐ
2.9.1. Các chỉ tiêu về hàng tồn kho
2.9.2. Tốc độ luân chuyển các khoản phải thu
2.9.3. Tốc độ luân chuyển các khoản phải trả
2.9.4. Thời gian quay vòng tiền
2.10. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty cổ phần GMI
2.11. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần GMI
2.11.1. Những kết quả đạt được.
2.11.2. Hạn chế.
2.11.3. Nguyên nhân
2.12. Kết luận
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GMI
3.1. Nhận xét về môi trường kinh doanh của công ty.
3.1.1. Môi trường vĩ mô.
3.1.2. Môi trường công nghệ.
3.1.3. Môi trường ngành.
3.2. Thuận lợi và khó khăn của công ty cổ phần GMI
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3. Định hướng phát triển của công ty cổ phần GMI
3.4. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần GMI.
3.4.1. Các giải pháp chung.
3.4.2. Chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động.
3.4.3. Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng một cách hiệu quả.
3.4.4. Tăng cường công tác quản lý vốn bằng tiền.
3.4.5. Giải pháp cho vấn đề hàng tồn kho
3.4.6. Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng.
3.4.7. Có biện pháp sử dụng có hiệu quả vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi.
3.4.8. Tối ưu hoá các dịch vụ đi kèm.
3.4.9. Xây dựng chính sách giá linh hoạt, hợp lý.
3.4.10. Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro về sử dụng VLĐ
3.5. Điều kiện thực hiện giải pháp.
3.5.1. Đầu tư, nghiên cứu, mở rộng thị trường
3.5.2. Đào tạo đội ngũ nhân viên lành nghề.
3.5.3. Thiết lập phòng ban hoặc bổ nhiệm cá nhân quản lý vốn lưu động
3.5.4. Xây dựng một thương hiệu uy tín cho công ty.
3.6. Kết luận
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan