[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tác động của sở hữu nhà nước lên chi phí đại diện Nghiên cứu tại sàn chứng khoán Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tác động của sở hữu nhà nước lên chi phí đại diện Nghiên cứu tại sàn chứng khoán Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNH BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.
1.2. Câu hỏi nghiên cứu.
1.3. Giả thuyết nghiên cứu.
1.4. Phạm vi của nghiên cứu.
1.5. Số liệu và phương pháp nghiên cứu.
1.6. Bố cục khóa luận.
Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN
2.1. Cơ sở lý thuyết về vấn đề chi phí đại diện.
2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về chi phí đại diện.
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
3.1. Tổng quan về thị trường chứng khóan Việt Nam.
3.2. Cổ phần hóa.
Chương 4: MÔ HÌNH SỐ LIỆU MẢNG VỀ TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU NHÀ NƯỚC LÊN CHI PHÍ ĐẠI DIỆN
4.1. Phân tích sơ liệu mảng (panel data analysis).
4.2. Đo lường chi phí đại diện.
4.3. Số liệu, mô hình và kết quả ước lượng.
Chương 5: KẾT LUẬN MỘT SỐ VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan