[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
1.1 Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn lưu động
1.1.2 Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của vốn lưu động
1.1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động
1.1.5 Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2 Nội dung quản lý vốn lưu động
1.2.1 Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2 Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3 Quản lý các khoản phải thu khách hàng
1.2.4 Quản lý hàng tồn kho
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả vốn lưu động
1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.1 Nhân tố khách quan
1.4.2 Những nhân tố chủ quan
1.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI
2.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại
2.1.1.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Thiết bị Thương mại
2.1.1.3 Khái quát ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại
2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại trong ba năm 2011, 2012, 2013
2.2.1 Tình hình Doanh thu - Lợi nhuận - Chi phí trong ba năm 2011, 2012, 2013
2.2.2 Tình hình Tài sản - Nguồn vốn của công ty CP Thiết Bị Thương mại
2.2.2.1 Tình hình Tài sản của doanh nghiệp trong ba năm 2011, 2012, 2013
2.2.2.2 Tình hình Nguồn vốn của công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại trong ba năm 2011, 2012, 2013
2.2.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính căn bản của công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại qua ba năm 2011- 2012- 2013
2.3 Tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty CP Thiết bị Thương mại
2.3.1 Chiến lược sử dụng vốn lưu động của công ty
2.3.2 Kết cấu nguồn vốn lưu động tại Công ty CP Thiết bị Thương mại
2.3.3 Phân tích từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành vốn lưu động của công ty CP Thiết bị Thương mại
2.3.5 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP Thiết bị Thương mại
2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty CP Thiết bị Thương mại
2.4.1 Những kết quả đạt được
2.4.3 Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân
2.5 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại
2.5.1 Chủ động xác định nhu cầu vốn lưu động một cách hợp lý, khoa học
2.5.2 Thực hiện tốt kế hoạch thu chi vốn bằng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của đồng vốn
2.5.3 Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
2.5.4 Tăng cường quản lý tồn kho dự trữ.
2.5.5 Chú trọng hơn nữa đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan