[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính
1.2.2. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3 Thu thập thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.3.1 Các báo cáo tài chính
1.3.2 Các thông tin khác
1.4 Phương pháp phân tích Tài chính doanh nghiệp
1.4.1 Phương pháp so sánh
1.4.2 Phương pháp tỷ số
1.4.3 Phương pháp Dupont
1.5. Nội dung phân tích tài chính
1.5.1 Phân tích các chỉ số tài chính
1.5.2 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÁI HƯNG
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.2. Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.2.1 Phân tích các chỉ số tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.2.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.2.3 Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.2.4 Phân tích sự tác động giữa các nhân tố của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.2.5 Phân tích dòng tiền của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.2.6 Đánh giá hiệu quả tài chính của công ty so với công ty trong ngành cung cấp thiết bị và dịch vụ CNTT
2.3 Đánh giá tổng quan về tình hình tài chính Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.3.1 Một số ưu điểm trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
2.3.2 Một số tồn tại chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Thái Hưng
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan