[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá tình hình tài chính thông qua việc phân tích các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính trong các doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu chủ yếu của phân tích tài chính trong các doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính trong các doanh nghiệp
1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.1.6. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính
1.2.1. Phân tích khái quát báo cáo tài chính
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển chuyển tiền tệ
1.2.2. Phân tích hiệu quả tài chính
1.2.2.1. Phân tích khả năng sinh lợi
1.2.2.2. Khả năng quản lý tài sản và nguồn vốn
1.2.2.3. Các vòng quay nguồn vốn
1.2.3. Phân tích rủi ro tài chính
1.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán
1.2.3.2. Phân tích khả năng quản lý vốn vay
1.2.3.3. Phân tích đòn bẩy
1.2.3.4. Cân đối tài chính
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CTCP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu chung về CTCP Tập Đoàn DABACO Việt Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.2.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2 Đặc điểm sản phẩm và mô hình hoạt động
2.1.3. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.4. Tình hình lao động của Công ty
2.1.4.1. Lực lượng lao động
2.1.4.2. Chính sách đối với người lao động
2.1.5. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành
2.1.5.1. Triển vọng phát triển của ngành
2.1.5.2. Vị thế của DABACO trong ngành
2.1.6. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính của CTCP Tập Đoàn DABACO Việt Nam
2.2.1. Bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn
2.2.2. Bảng kết quả sản xuất kinh doanh
2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.3. Phân tích hiệu quả tài chính
2.3.1. Phân tích khả năng sinh lợi
2.3.1.1. Khả năng sinh lời của doanh thu (ROS)
2.3.1.2. Khả năng sinh lời của tài sản (ROA)
2.3.1.3. Khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE)
2.3.2. Phân tích khả năng quản lý tài sản và nguồn vốn
2.3.2.1.Các vòng quay tài sản
2.3.2.2. Các vòng quay nguồn vốn
2.4. Phân tích rủi ro tài chính
2.4.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.4.1.1. Khả năng thanh toán hiện hành
2.4.1.2. Khả năng thanh toán nhanh
2.4.1.3.Khả năng thanh toán tức thời
2.4.1.4. Khả năng thanh toán tổng quát
2.4.2. Phân tích khả năng quản lý vốn vay
2.4.2.1. Chỉ số nợ
2.4.2.2. Khả năng thanh toán lãi vay
2.5. Phân tích phối hợp hiệu quả và rủi ro
2.5.1. Phân tích Dupont
2.5.2. Phân tích đòn bẩy
2.5.2.1. Đòn bẩy kinh doanh
2.5.2.2. Đòn bẩy tài chính
2.5.3. Phân tích cân đối tài chính
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CTCP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO trong giai đoạn 2012-2014.
3.2. Đánh giá tình hình chung của Công ty
3.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty
3.3.1. Ưu điểm
3.3.2. Nhược điểm
3.4. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty
3.4.1. Về cơ cấu nguồn vốn
3.4.2. Về hiệu quả tài chính
3.3.3. Về rủi ro tài chính
3.3.4. Về hiệu quả sản xuất kinh doanh
3.3.5. Đối với hoạt động khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan