[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Hòa Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty Chứng khoán Hòa Bình
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
1.1. Tổng quan về công ty chứng khoán
1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán
1.1.2. Phân loại công ty chứng khoán
1.1.3. Vai trò công ty chứng khoán
1.1.4. Chức năng của công ty chứng khoán
1.1.5. Khái quát những hoạt động ch nh của một công ty chứng khoán
1.2. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán
1.2.1. Khái niệm môi giới chứng khoán
1.2.2. Vai trò của hoạt động môi giới chứng khoán
1.2.3. Đặc điểm của nghiệp vụ môi giới chứng khoán
1.2.4. Quy trình của nghiệp vụ môi giới chứng khoán
1.2.5. Các loại hình môi giới chứng khoán
1.2.6. Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán
1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng phát triển hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
2.1. Khái quát về công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.1.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.1.3. Cơ cấu tổ chức các phòng ban
2.1.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn
2.2. Thực trạng hoạt động mối giới tại công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.2.1. Quy trình nghiệp vụ môi giới tại Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.2.2. Biểu phòng giao dịch tại công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH
3.1. Định hướng phát triển hoạt động môi giới của công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.
3.1.1. Định hướng phát triển chung của thị trường Chứng khoán Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới Chứng khoán tại tại công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.
3.2.1. Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp cả về chất và lượng gắn liền với chế độ lương thưởng theo quy định nhà nước.
3.2.2. Phát triển hoạt động thu hút khách hàng để giành thị phần
3.2.3. Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ
3.2.4. Từng bước hoàn thiện chất lượng nghiệp vụ
3.2.5. Các giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật
3.2.6. Các giải pháp khác
3.3. Một số đề xuất
3.3.1. Đề xuất đối với Bộ Tài Chính
3.3.2. Đề xuất đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
3.3.3. Đề xuất đối với các nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan