[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn lưu động
1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động
1.1.4. Vai trò của vốn lưu động
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động
1.1.6. Xác định nhu cầu vốn lưu động
1.2. Nội dung quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
1.2.4. Quản lý hàng lưu kho
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng của từng bộ phận cấu thành VLĐ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.1.4.1. Mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty
2.1.4.2. Mô tả qui trình xử lý chứng từ tại phòng kế toán
2.2. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.3. Thực trạng sử dụng hiệu quả vốn lưu động của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.3.1. Cơ cấu Vốn lưu động của công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.3.2. Quản lý vốn lưu động
2.3.3. Quản lý tài sản
2.3.5. Quản lý nợ
2.3.6. Khả năng thanh toán.
2.3.7. Khả năng sinh lời
2.4. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.
2.4.1. Những kết quả đạt được.
2.4.2. Một số hạn chế tại Công ty
2.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.5.1. Mục đích của việc nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.5.2. Định hướng kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2011 - 2015
2.5.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức
2.6. Khuyến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan