[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ khí Tiến Hưng

[/kythuat]
[tomtat]
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ khí Tiến Hưng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG
1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh là gì?
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.2.1. Nhân tố khách quan.
1.2.2. Nhân tố chủ quan.
1.3. Các thước đo hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tài sản - nguồn vốn.
1.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí.
1.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán.
1.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động.
1.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
1.3.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động sống.
1.4. Sự cần thiết của việc phân tích tài chính đối với việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.5. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.5.1. Giảm chi phí đầu vào đến mức thấp nhất
1.5.2. Tập trung nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu thị trường
1.5.3. Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.
1.5.4. Nâng cao khả năng quản lý tổ chức trong doanh nghiệp.
1.5.5. Phát triển trình độ đội ngũ lao động, tạo động lực cho tập thể và cá nhân người lao động.
1.5.6. Đổi mới kỹ thuật và công nghệ
1.5.7. Tăng cường mở rộng quan hệ cầu nối giữa doanh nghiệp với xã hội.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ TIẾN HƯNG GIAI ĐOẠN 2010 – 2012.
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH cơ khí Tiến Hưng.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Tiến Hưng.
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH cơ khí Tiến Hưng.
2.2.1. Khái quát về ngành nghề của Công ty.
2.2.2. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH cơ khí Tiến Hưng.
2.3. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH cơ khí Tiến Hưng trong giai đoạn 2010 – 2012.
2.3.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012.
2.3.2. Phân tích bảng cân đối kế toán giai đoạn 2010 – 2012.
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí.
2.3.5. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán.
2.3.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động.
2.3.7. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
2.3.8. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động.
2.4. So sánh với chỉ tiêu ngành và nhận xét.
2.4.1. So sánh một số chỉ tiêu.
2.4.2. Nhận xét.
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ TIẾN HƯNG
3.1. Định hướng phát triển.
3.1.1. Định hướng phát triển ngành cơ khí Việt Nam.
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH cơ khí Tiến Hưng.
3.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH cơ khí Tiến Hưng.
3.2.1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3.2.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH cơ khí Tiến Hưng.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan