[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp bình ổn lãi suất tín dụng trong Ngân hàng Thương mại

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp bình ổn lãi suất tín dụng trong Ngân hàng Thương mại
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Hoạt động của NHTM
1.1.2. Sản phẩm của NHTM
1.1.2.1. Sản phẩm trong hoạt động huy động tiền gửi
1.1.2.2. Sản phẩm tín dụng.
1.2. LÃI SUẤT CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1. Bản chất kinh tế của lãi suất tín dụng NHTM
1.2.2. Các loại lãi suất
1.2.3. Vai trò của lãi suất
1.2.3.1. Đối với NHTM
1.2.3.2. Đối với nền kinh tế
1.3. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.3.1. Cơ chế hình thành lãi suất
1.3.2. Nguyên tắc và phương pháp xác định lãi suất
1.3.2.1. Nguyên tắc tính lãi
1.3.2.2. Phương pháp tính lãi
1.4. CÁC NHÂN TỐ CƠ BẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT
1.4.1. Nhân tố đầu vào
1.4.1.1. Nhân tố chủ quan
1.4.1.2. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố tác động đến đầu ra (lãi cho vay)
1.4.2.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2.2. Nhân tố khách quan
1.5. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BÌNH ỔN LÃI SUẤT
1.5.1. Đối với nền kinh tế
1.5.2. Đối với ngân hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ LÃI SUẤT
2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Thực trạng về hoạt động
2.1.2.1. Thực trạng về huy động vốn
2.1.2.2. Thực trạng về cho vay
2.1.2.3. Thực trạng về khả năng chi trả
2.2. THỰC TRẠNG VỀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.2.1. Cơ chế, chính sách lãi suất trong NHTM
2.2.1.1. Lãi suất ở thời kỳ thực thi cơ chế quản lý nền kinh tế theo phương thức quản lý kế hoạch hóa tập trung (trước năm 1988)
2.2.1.2. Lãi suất thời kì nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà Nước (từ năm 1988 đến 2006)
2.2.2. Biến động lãi suất tín dụng trong NHTM trong thời gian gần đây
2.2.2.1. Sự điều hành Chính sách tiền tệ
2.2.2.2. Diễn biến lãi suất của bốn NHTM
2.2.3. Đánh giá thực trạng lãi suất
2.2.3.1. Những tồn tại
2.2.3.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP BÌNH ỔN LÃI SUẤT CHO VAY
3.1. MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
3.1.1. Chiến lược
3.1.2. Mục tiêu trong thời gian trước mắt
3.1.2.1. Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng
3.1.2.2. Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước
3.1.2.3. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng
3.1.2.4. Điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo
3.1.2.5. Tăng cường đảm bảo anh sinh xã hội
3.1.2.6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền
3.1.2.7. Tổ chức thực hiện
3.2. GIẢI PHÁP
3.2.1. Nhóm giải pháp chủ quan
3.2.1.1. Nâng cao năng lực quản trị tài sản Nợ - tài sản Có
3.2.1.2. Xây dựng chiến lược phát triển phù hợp
3.2.1.3. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý
3.2.1.4. Phương pháp luận xác định lãi suất
3.2.2. Nhóm giải pháp khách quan
3.2.2.1. Kiến nghị đối với NHNN: Xác định mô hình quản lý lãi suất phù hợp
3.2.2.2. Kiến nghị Chính phủ: Ổn định kinh tế vĩ mô
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan