[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của NHTM
1.1.1. Khái niệm về cho vay, khách hàng cá nhân, và cho vay khách hàng cá nhân
1.1.2. Nguyên tắc cho vay KHCN của ngân hàng
1.1.3. Đặc điểm cho vay KHCN của NHTM
1.1.4. Phân loại cho vay KHCN của NHTM
1.2. Rủi ro trong tín dụng cho vay KHCN của NHTM
1.2.1. Khái niệm rủi ro trong tín dụng cho vay KHCN
1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN
1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN
1.2.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN
1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân
1.3.1. Khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN
1.3.2. Sự cần thiết phải hạn chế rủi ro tín dụngtrong cho vay khách hàng cá nhân
1.3.3. Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân
1.3.4. Tiêu chí đánh giá kết quả công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay KHCN
1.3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế rủi ro
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY khách hàng CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LÁNG HẠ
2.1. Tổng quan về NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn CN Láng Hạ
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ.
2.1.2. Chức năng của NH NN&PTNT Chi nhánh Láng Hạ
2.1.3. Nhiệm vụ chi nhánh
2.1.4. Bộ máy điều hành của NH Nông nghiệp & PTNT Chi nhánh Láng Hạ
2.1.5. Tình hình Huy động vốn
2.1.6. Các hoạt động khác
2.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh
2.2. Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Chi nhánh Láng Hạ
2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Láng Hạ
2.2.2. Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Láng Hạ
2.3. Đánh giá công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Chi nhánh Láng Hạ
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những vướng mắc, hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LÁNG HẠ
3.1. Định hướng hoạt động và hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng NNo & PTNT chi nhánh Láng Hạ
3.1.1. Phương hướng hoạt động của Agribank chi nhánh Láng Hạ năm 2014
3.1.2. Quan điểm chỉ đạo của Agribank chi nhánh Láng Hạ về chính sách tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân đến năm 2015
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại ngân hàng Agribank chi nhánh Láng Hạ
3.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng
3.2.2. Xây dựng mô hình kiểm soát hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân
3.2.3. Quy trình tín dụng phân rõ trách nhiệm từng khâu nghiệp vụ
3.2.4. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng
3.2.5. Các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân
3.2.6. Đo lường rủi ro tín dụng để xác định tổn thất
3.2.7. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ
3.2.8. Giải pháp phân tán rủi ro
3.2.9. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ
3.2.10. Hoàn thiện hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân Hàng nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan