[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2. Đặc điểm và thực trạng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
1.1.2.1. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.2.2. Thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế Việt Nam
1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngân hàng thương mại
1.2.2. Đặc điểm của cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.4. Các hình thức cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại
1.3. Rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại
1.3.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro cho vay DNNVV
1.3.2.1. Các nguyên nhân khách quan
1.3.2.2. Các nguyên nhân chủ quan
1.3.3. Sự cần thiết của việc hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại
1.3.3.1. Đối với Ngân hàng
1.3.3.2. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.3.3.3. Đối với nền kinh tế
1.3.4. Các tiêu chí đánh giá rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại
1.3.4.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát trển của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2010-2012
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.3.3. Kết quả kinh doanh
2.2. Thực trạng hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.1. Một số quy định chung về hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.2. Tình hình hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.2.1. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.2.2. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.2.3. Tình hình doanh số thu nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.2.4. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.2.5. Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.3. Tình hình rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.3.1. Trích lập dự phòng rủi ro
2.2.3.2. Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.3.3. Phân tích các chỉ tiêu
2.3. Đánh giá về thực trạng hạn chế rủi ro cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại cần khắc phục
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
3.1. Định hướng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.1.1. Định hướng phát triển chung hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.1.2. Định hướng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.2. Một số giải pháp hạn chế rủi ro đối với cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.2.1. Xây dựng chiến lược cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chi nhánh trong thời gian tới
3.2.2. Xây dựng một chính sách cho vay hợp lý trong cho vay DNNVV
3.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin khách hàng DNNVV
3.2.4. Nâng cao chất lượng phân tích, thẩm định dự án, phương án khi xem xét cho vay
3.2.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
3.2.6. Thực hiện phân tán rủi ro
3.2.7. Nâng cao công tác xử lý và giải quyết dứt điểm nợ xấu
3.2.8. Tăng cường và nâng cao chất lượng cán bộ cho vay
3.2.9. Tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại vào hoạt động cho vay
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan