[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Đống Đa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ RỦI RO KHI ÁP DỤNG
1.1. Tổng quan về thanh toán quốc tế
1.1.1. Khái niệm thanh toán quốc tế
1.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế
1.1.2.1. Đối với nền kinh tế
1.1.2.2. Đối với ngân hàng
1.1.2.3. Đối với các nhà xuất nhập khẩu
1.1.3. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế
1.1.3.1. Điều kiện tiền tệ
1.1.3.2. Điều kiện về thời gian thanh toán
1.1.3.3. Điều kiện phương thức thanh toán
1.2. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các văn bản pháp lý điều chỉnh phương thức tín dụng chứng từ
1.2.2.1. Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP)
1.2.2.2. Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế (ISBP)
1.2.2.3. Bản phụ trương UCP về việc xuất trình chứng từ điện tử (eUCP)
1.2.2.4. Quy tắc thống nhất về hoàn trả giữa các ngân hàng (URR)
1.2.3. Các bên tham gia trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.4. Quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.5. Thư tín dụng
1.2.5.1. Định nghĩa
1.2.5.2. Nội dung chủ yếu của L/C
1.2.5.3. Một số loại L/C thông dụng
1.2.6. Tính ưu việt của phương thức tín dụng chứng từ
1.2.6.1. Đối với người xuất khẩu
1.2.6.2. Đối với người nhập khẩu
1.2.6.3. Đối với ngân hàng
1.3. Rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.3.1. Khái niệm rủi ro
1.3.2. Rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ
1.3.2.1. Rủi ro kỹ thuật
1.3.2.2. Rủi ro tín dụng
1.3.2.3. Rủi ro hối đoái
1.3.2.4. Rủi ro tình hình kinh tế, chính trị và pháp luật
1.3.2.5. Rủi ro đạo đức
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa trong giai đoạn 2009-2011
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng
2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại hối
2.2. Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.2.1. Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.2.2. Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.2.2.1. Quy trình nghiệp vụ thanh toán theo phương thức TDCT tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.2.2.2. Kết quả thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa giai đoạn 2009-2011
2.2.2.3. Thực trạng rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức TDCT tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.3. Đánh giá về thực trạng rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trong những năm tới
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng trong hoạt động thanh toán quốc tế
3.2. Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa
3.2.1. Những giải pháp về nghiệp vụ
3.2.1.1. Các giải pháp hạn chế rủi ro khi Sacombank Đống Đa là ngân hàng phát hành thư tín dụng
3.2.1.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro khi Sacombank Đống Đa là ngân hàng thông báo thư tín dụng
3.2.1.3. Các giải pháp hạn chế rủi ro khi Sacombank Đống Đa là ngân hàng chiết khấu thư tín dụng
3.2.2. Nâng cao trình độ nghiệp vụ thanh toán viên
3.2.3. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.4. Mở rộng hiệu quả ngân hàng đại lý
3.2.5. Thực hiện chính sách khách hàng linh hoạt
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.3. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan