[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm và mục tiêu của phân tích tài chính
1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính
1.1.2 Mục tiêu của phân tích tài chính
1.2 Tài liệu và phương pháp phân tích tài chính
1.2.1 Tài liệu cần thiết trong phân tích tài chính
1.2.1.1 Tài liệu từ hệ thống báo cáo tài chính
1.2.1.2 Tài kiệu khác
1.2.2 Phương pháp phân tích tài chính
1.2.2.1 Phương pháp so sánh
1.2.2.2 Phương pháp tỷ số
1.2.2.3 Phương pháp Dupont
1.3 Nội dung phân tích tài chính
1.3.1 Phân tích tình hình biến động về tài sản-nguồn vốn
1.3.2 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận
1.3.3 Phân tích khả năng thanh toán
1.3.4 Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.3.5 Phân tích khả năng quản lý nợ
1.3.6 Phân tích khả năng sinh lời
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác phân tích tài chính
1.4.1 Các nhân tố chủ quan
1.4.2 Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH
2.1 Khái quát về CTCP Viglacera Đông Anh
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.4 Tình hình hoạt động của công ty
2.2 Thực trạng phân tích tài chính
2.2.1 Nguồn số liệu và phương pháp phân tích
2.2.2 Nội dung phân tích
2.2.2.1 Phân tích tình hình biến động tài sản-nguồn vốn
2.2.2.2 Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.2.2.3 Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2.3 Đánh giá thực trạng công tác phân tích tài chính tại công ty
2.2.3.1 Kết quả đạt được
2.2.3.2 Tồn tại
2.2.3.3 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNVIGLACERA ĐÔNG ANH
3.1 Định hướng phát triển của công ty
3.2 Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty cổ phần Viglacera Đông Anh
3.2.1 Giải pháp
3.2.2 Kiến nghị
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan