[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh Sông Nhuệ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh Sông Nhuệ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO LÃNH VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động bảo lãnh của ngân hàng
1.1.1. Khái niệm bảo lãnh và bảo lãnh ngân hàng
1.1.1.1. Khái niệm bảo lãnh
1.1.1.2. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng
1.1.2. Đặc điểm, chức năng và vai trò của bảo lãnh ngân hàng
1.1.2.1. Đặc điểm của bảo lãnh
1.1.2.2. Chức năng của bảo lãnh
1.1.2.3. Vai trò của bảo lãnh ngân hàng
1.1.3. Nguyên tắc và điều kiện của bảo lãnh
1.1.3.1. Nguyên tắc bảo lãnh
1.1.3.2. Điều kiện bảo lãnh
1.1.4. Phạm vi bảo lãnh
1.1.5. Hồ sơ đề nghị bảo lãnh
1.1.6. Phí bảo lãnh
1.1.7. Các biện pháp đảm bảo cho bảo lãnh
1.1.8. Quy trình bảo lãnh
1.1.9. Phân loại bảo lãnh
1.1.9.1. Căn cứ vào bản chất của bảo lãnh
1.1.9.2. Căn cứ vào phương thức phát hành bảo lãnh
1.1.9.3. Căn cứ vào mục đích của bảo lãnh
1.1.9.4. Căn cứ vào điều kiện thanh toán của bảo lãnh
1.1.9.5. Căn cứ vào phạm vi bảo lãnh
1.2. Mở rộng hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm mở rộng hoạt động bảo lãnh
1.2.2. Ý nghĩa của việc mở rộng hoạt động bảo lãnh
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.2.4.1. Nhân tố khách quan
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG BẢO LÃNH VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ
2.1. Khái quát về gân hàng thương mại cổ phần công thương – Chi nhánh Sông huệ
2.2. Những quy định chung về bảo lãnh tại gân hàng thương mại cổ phần công thương - Chi nhánh Sông huệ
2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện bảo lãnh
2.2.2. Đối tượng khách hàng và phạm vi bảo lãnh
2.2.2.1. Đối tượng khách hàng
2.2.2.2. Phạm vi bảo lãnh
2.2.3. Hồ sơ bảo lãnh
2.2.4. Phí bảo lãnh
2.2.5. Các sản phẩm của bảo lãnh
2.3. ình hình bảo lãnh của gân hàng thương mại cổ phần công thương - Chi nhánh Sông Huệ.
2.3.1. Tình hình doanh số bảo lãnh
2.3.1.1. Tình hình số món bảo lãnh
2.3.1.2. Tình hình doanh số bảo lãnh
2.3.1.3. Doanh số bảo lãnh phân theo loại hình khách hàng
2.3.1.4. Doanh số bảo lãnh phân theo mục đích xin bảo lãnh
2.3.2. Tình hình doanh số trả thay
2.3.3. Tình hình thu phí bảo lãnh
2.4. Tình hình mở rộng hoạt động bảo lãnh tại gân hàng thương mại cổ phần công thương - Chi nhánh Sông huệ giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng hoạt động bảo lãnh
2.4.1.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.1.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4.2. Đánh giá khả năng mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh Sông Nhuệ
2.4.2.1. Kết quả đạt được
2.4.2.2. Hạn chế còn tồn tại
2.4.2.3. Nguyên nhân của các hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÔNG NHUỆ
3.1. Định hướng nhằm mở rộng hoạt động bảo lãnh tại gân hàng thương mại cổ phần ông thương - Chi nhánh Sông huệ
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm mở rộng hoạt động bảo lãnh tại gân hàng thương mại cổ phần công thương - Chi nhánh Sông huệ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan