[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Linh Đàm

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Linh Đàm
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm bảo lãnh
1.1.2. Phân loại bảo lãnh
1.1.2.1. Phân loại theo phương thức phát hành
1.1.2.2. Phân loại theo mục đích bảo lãnh
1.1.3. Đặc điểm của bảo lãnh
1.1.3.1. Bảo lãnh là mối quan hệ nhiều bên phụ thuộc lẫn nhau
1.1.3.2. Bảo lãnh ngân hàng mang tính độc lập
1.1.3.3. Bảo lãnh ngân hàng mang tính chất vô điều kiện
1.1.3.4. Tính phù hợp của bảo lãnh
1.1.3.5. Bảo lãnh ngân hàng là một hoạt động ngoại bảng
1.1.3.6. Bảo lãnh ngân hàng là giao dịch không thể đơn phương hủy ngang
1.1.3.7. Bảo lãnh ngân hàng là giao dịch được xác lập và thực hiện dựa trên chứng từ
1.1.4. Chức năng của bảo lãnh
1.1.4.1. Chức năng bảo đảm
1.1.4.2. Chức năng tài trợ
1.1.4.3. Chức năng thúc đẩy hoàn thành hợp đồng
1.1.5. Vai trò của bảo lãnh
1.1.5.1. Đối với ngân hàng
1.1.5.2. Đối với khách hàng
1.1.5.3. Đối với nền kinh tế
1.1.6. Quy trình bảo lãnh chung tại các ngân hàng thương mại
1.1.6.1. Điều kiện để được bảo lãnh
1.1.6.2. Quy trình bảo lãnh chung
1.2. Mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm mở rộng hoạt động bảo lãnh
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá
1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính
1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng
1.2.3.1. Các nhân tố có thể kiểm soát được
1.2.3.2. Các nhân tố không kiểm soát được
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LINH ĐÀM
2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm.
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh khác
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh
2.2. Thực trạng mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
2.2.1. Các quy định chung về bảo lãnh của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
2.2.1.1. Đối tượng bảo lãnh
2.2.1.2. Các hình thức bảo lãnh
2.2.1.3. Điều kiện bảo lãnh
2.2.1.4. Thời hạn bảo lãnh
2.2.1.5. Giới hạn bảo lãnh
2.2.16. Lệ phí bảo lãnh
2.2.2. Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
2.2.3. Thực trạng mở rộng bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
2.2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.3. Đánh giá hoạt động mở rộng bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
2.3.1. Đánh giá một số chỉ tiêu mở rộng
2.3.2. Thành tựu đạt được
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.1.1. Hạn chế
2.3.3.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH LINH ĐÀM
3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
3.2. Phương hướng mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
3.3. Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Linh Đàm
3.3.1. Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động bảo lãnh trong từng giai đoạn
3.3.2. Đa dạng hóa các loại hình bảo lãnh
3.3.3. Điều chỉnh mức phí và lãi suất mà chi nhánh ngân hàng áp dụng
3.3.4. Tăng cường hoạt động marketing trong ngân hàng
3.3.5. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ
3.3.6. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.4.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
3.4.4. Kiến nghị với khách hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan