[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2 Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại (các dịch vụ ngân hàng)
1.2 Những vấn đề cơ bản về hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm bảo lãnh
1.2.2 Đặc điểm của bảo lãnh
1.2.2.1 Quan hệ bảo lãnh là quan hệ nhiều bên
1.2.2.2 Bảo lãnh ngân hàng mang tính độc lập
1.2.3 Chức năng của bảo lãnh
1.2.3.1 Chức năng bảo đảm
1.2.3.2 Chức năng tài trợ
1.2.4 Phân loại bảo lãnh
1.2.4.1 Phân loại theo phương thức phát hành
1.2.4.2 Phân loại theo mục đích bảo lãnh
1.2.5 Vai trò của bảo lãnh
1.3 Mở rộng hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.3.1 Khái niệm mở rộng hoạt động bảo lãnh
1.3.2 Các chỉ tiêu đo lường mở rộng hoạt động bảo lãnh
1.3.2.1 Các chỉ tiêu định tính
1.3.2.2 Các chỉ tiêu định lượng
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh của ngân hàng thương mại
1.4.1 Các nhân tố có thể kiểm soát được
1.4.2 Các nhân tố không thể kiểm soát được
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
2.1 Khái quát về Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.3 Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh khác
2.1.3.4 Kết quả kinh doanh
2.2 Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.1 Các quy định chung về bảo lãnh của Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.1.1 Đối tượng bảo lãnh
2.2.1.2 Các hình thức bảo lãnh
2.2.1.3 Điều kiện bảo lãnh
2.2.1.4 Thời hạn bảo lãnh
2.2.1.5 Giới hạn bảo lãnh
2.2.1.6 Lệ phí bảo lãnh
2.2.2 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.3 Tình hình hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.2.3.1 Quy mô hoạt động bảo lãnh
2.2.3.2 Cơ cấu hoạt động bảo lãnh
2.3 Đánh giá hoạt động mở rộng bảo lãnh tại Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
2.3.1 Đánh giá một số chỉ tiêu mở rộng
2.3.2 Thành tựu đạt được
2.3.3 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.3.1 Hạn chế
2.3.3.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯONG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT
3.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng Quân Đội
3.2 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.3 Phương hướng mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.4 Giải pháp mở rộng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Quân Đội - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
3.4.1 Xây dựng kế hoạch mở rộng hoạt động bảo lãnh cụ thể, thích hợp trong từng thời kỳ
3.4.2 Đa dạng hóa khách hàng, xây dựng chiến lược khách hàng hợp lý
3.4.3 Đẩy mạnh công tác tổ chức, đào tạo cán bộ
3.4.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong nghiệp vụ bảo lãnh
3.4.5 Đưa ra mức phí hợp lý, hấp dẫn
3.4.6 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.4.7 Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả
3.5 Kiến nghị
3.5.1 Kiến nghị với Chính phủ
3.5.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.5.3 Kiến nghị với Ngân hàng Quân Đội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan