[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội Chi nhánh Điện Biên Phủ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHO VAY TIÊU DÙNG
1.1. Cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại
1.1.1. Cơ sở thực tiễn hình thành cho vay tiêu dùng
1.1.2. Khái niệm cho vay tiêu dùng
1.1.3. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng
1.1.3.1. Khách hàng vay và mục đích vay
1.1.3.2. Quy mô và số lượng
1.1.3.3. Chi phí và rủi ro
1.1.3.4. Lãi suất
1.1.3.5. Lợi nhuận
1.1.3.6. Nhu cầu vay
1.1.3.7. Nguồn trả nợ
1.1.4. Phân loại cho vay tiêu dùng
1.1.4.1. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.1.4.2. Căn cứ vào mục đích vay
1.1.4.3. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.1.5. Một số phương pháp cho vay tiêu dùng
1.1.6. Lợi ích của cho vay tiêu dùng:
1.1.6.1. Đối với người tiêu dùng:
1.1.6.2. Đối với nhà sản xuất – kinh doanh
1.1.6.3. Đối với ngân hàng thương mại
1.1.6.4. Đối với nền kinh tế
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM
1.2.1 Nhóm nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng
1.2.1.1. Định hướng phát triển của ngân hàng
1.2.1.2. Năng lực tài chính của ngân hàng
1.2.1.3. Chính sách tín dụng của ngân hàng
1.2.1.4. Số lượng, trình độ cũng như đạo đức nghề nghiệp của các bộ tín dụng
1.2.1.5. Trình độ khoa học công nghệ và khả năng quản lý của ngân hàng
1.2.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng
1.2.2.1. Năng lực vay vốn của khách hàng
1.2.2.2. Khả năng đáp ứng các điều kiện khi vay của khách hàng
1.2.3.Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng
1.2.3.1. Tình trạng kinh tế vĩ mô
1.2.3.2. Quan điểm thúc đẩy lĩnh vực tiêu dùng trong nước của Chính phủ
1.2.3.3. Môi trường pháp luật
1.2.3.4. Môi trường văn hoá - xã hội
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Điện Biên Phủ
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của MB Điện Biên Phủ
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của MB Điện Biên Phủ
2.1.2.1. Ban giám đốc
2.1.2.2. Phòng quan hệ khách hàng
2.1.2.3. Phòng kế toán và dịch vụ khách hàng
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của MB Điện Biên Phủ
2.1.3.1. Tình hình huy động vốn
2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn
2.1.3.3. Một số hoạt động khác của Ngân hàng:
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của MB Điện Biên Phủ
2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Quân Đội - chi nhánh Điện Biên Phủ
2.2.1. Khái quát chung về cho vay tiêu dùng tại NHTMCP Quân Đội
2.2.2. Khái quát chung về cho vay tiêu dùng tại MB Điện Biên Phủ
2.2.3. Quy trình cho vay
2.2.3.1. Cho vay mua chung cư, đất dự án
2.2.3.2. Cho vay mua xe trả góp
2.2.3.3. Cho vay du học
2.2.3.4. Cho vay cá nhân tín chấp
2.2.3.5. Quy trình nghiệp vụ
2.2.4. So sánh các hình thái cho vay tiêu dùng của MB Điện Biên Phủ với các Ngân hàng TMCP khác
2.2.5. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại MB Điện Biên Phủ
2.2.5.1. Doanh số và dư nợ của cho vay tiêu dùng
2.2.5.2. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng
2.2.5.3. Thu lãi cho vay tiêu dùng:
2.2.5.4. Nợ quá hạn
2.3. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại MB Điện Biên Phủ
2.3.1. Những kết quả mà ngân hàng đã đạt được
2.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH ĐIỆN BIÊN PHỦ
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại MB Điện Biên
3.2. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại MB Điện Biên Phủ
3.2.1. Xây dựng chiến lược marketing ngân hàng
3.2.1.1. Phòng quan hệ khách hàng của MB Điện Biên Phủ cần xây dựng một chiến lược khách hàng lâu dài.
3.2.1.2. Đẩy mạnh chính sách giao tiếp – khuyếch trương
3.2.1.3. Hoàn thiện chính sách thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra về các yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng.
3.2.2. Hoàn thiện các sản phẩm cho vay tiêu dùng của ngân hàng
3.2.3. Sản phẩm đề xuất cụ thể
3.2.3.1. Cho vay tiêu dùng theo thẻ tín dụng
3.2.3.2. Cho vay trả góp xây dựng, sửa chữa nhà
3.2.3.4. Cho vay du học tại chỗ
3.2.4. Nâng cao số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực
3.2.5. Mở rộng mạng lưới của ngân hàng
3.2.6. Áp dụng hệ thống tính điểm tín dụng đối với khách hàng
3.2.7. Ngăn chặn sự gia tăng của nợ quá hạn
3.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
3.2.9. Không ngừng phát triển công nghệ ngân hàng
3.2.10. Thu hẹp dư nợ tín dụng vay bất động sản và chứng khoán
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với sự quản lý vĩ mô của Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan