[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần nhà Hà Nội sở giao dịch Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần nhà Hà Nội sở giao dịch Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TRẢ GÓP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2 Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
1.1.2.1 Nghiệp vụ huy động vốn
1.1.2.2 Nghiệp vụ cấp tín dụng
1.1.2.3 Các nghiệp vụ kinh doanh khác
1.2 Hoạt động cho vay mua nhà trả góp
1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay mua nhà trả góp
1.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay mua nhà trả góp
1.2.3 Vai trò của hoạt động cho vay mua nhà trả góp
1.2.3.1 Đối với ngân hàng
1.2.3.2 Đối với khách hàng
1.2.3.3 Đối với nền kinh tế
1.2.4 Quy trình cho vay mua nhà trả góp
1.3 Mở rộng hoạt động cho vay mua nhà trả góp
1.3.1 Khái niệm mở rộng hoạt động cho vay mua nhà trả góp
1.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay mua nhà trả góp
1.3.3 Ý nghĩa của mở rộng cho vay mua nhà trả góp
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoạt động cho vay mua nhà trả góp
1.3.4.1 Nhân tố từ phía khách hàng
1.3.4.2 Nhân tố từ phía ngân hàng
1.3.4.3 Nhân tố khác
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TRẢ GÓP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI – SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI.
2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội giai đoạn năm 2008 - 2010
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2 Hoạt động cho vay
2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh khác
2.1.3.4 Kết quả kinh doanh
2.2 Quy chế, quy trình cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội
2.2.1 Quy chế cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội
2.2.1.1 Đối tượng cho vay
2.2.1.2 Điều kiện để vay vốn
2.2.1.3 Các điều kiện tín dụng
2.2.1.4 Tài sản đảm bảo
2.2.1.5 Thủ tục và hồ sơ xin vay
2.2.2 Quy trình cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội
2.2.2.1 Tiếp nhận yêu cầu
2.2.2.2 Thẩm định tín dụng
2.2.2.3 Giải ngân
2.2.2.4 Theo dõi sau khi cho vay
2.2.2.5 Xử lý khoản vay có vấn để
2.2.3 Đánh giá về quy chế, quy trình cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội
2.3 Thực trạng hoạt động cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội giai đoạn năm 2008 - 2010
2.4 Đánh giá hoạt động cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội
2.4.1 Kết quả đạt được
2.4.2 Những hạn chế
2.4.3 Nguyên nhân của hạn chế
2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan
2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TRẢ GÓP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI – SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI
3.1 Triển vọng mở rộng hoạt động cho vay mua nhà trả góp
3.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay mua nhà trả góp của Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội trong thời gian tới
3.2.1 Định hướng hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội năm 2011.
3.2.2 Định hướng hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội năm 2011
3.2.3 Định hướng hoạt động cho vay mua nhà trả góp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Sở giao dịch Hà Nội.
3.3 Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà trả góp
3.3.1 Phát triển sản phẩm cho vay mua nhà trả góp
3.3.1.1 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay mua nhà trả góp
3.3.1.2 Mở rộng đối tượng cho vay mua nhà trả góp
3.3.1.3 Đa dạng hóa các hình thức cho vay mua nhà trả góp
3.3.1.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng
3.3.2 Phát triển thị trường
3.3.2.1 Hoàn thiện chính sách khách hàng
3.3.2.2 Tăng cường hoạt động marketing Ngân hàng
3.3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng
3.4 Một số kiến nghị
3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ.
3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam.
3.4.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan