[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam Maritime Bank Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam Maritime Bank Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.1.2 Vai trò của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế
1.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại
1.2 Nghiệp vụ cho vay mua nhà
1.2.1 Tổng quát về nghiệp vụ cho vay mua nhà
1.3 Mở rộng cho vay mua nhà tại Ngân hàng thương mại
1.3.1 Khái niệm mở rộng cho vay mua nhà tại NHTM
1.3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá sự mở rộng trong hoạt động cho vay mua nhà tại NHTM
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay mua nhà
1.4.1 Nhân tố khách quan
1.4.2 Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA NHTM NHTM MARITIMEBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1 Tổng quan về NHTM Maritime bank chi nhánh Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển NHTM Maritime bank chi nhánh Hà Nội
2.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHTM Maritime bank chi nhánh Hà Nội
2.2.1 Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là hoạt động cho vay)
2.3 Thực trạng mở rộng cho vay mua nhà tại NH Maritime bank – chi nhánh Hà Nội
2.3.1 Cơ sở pháp lý của cho vay mua nhà
2.3.2 Quy chế cho vay mua nhà của Maritime bank
2.3.3 Hình thức cấp tín dụng
2.3.4 Quy trình cho vay mua nhà tại NHTM Maritime bank chi nhánh Hà Nội
2.3.5 Chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay mua nhà tại Marime bank – chi nhánh Hà Nội
2.3.6 Chỉ tiêu phản ánh dư nợ cho vay mua nhà
2.3.7 Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay mua nhà
2.3 Đánh giá kết quả hoạt động cho vay mua nhà của NHTM Maritime bank chi nhánh Hà Nội
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NHTM MARITIMEBANK CHI NHÁNH LÁNG HẠ
3.1 Dự đoán về tình hình bất động sản trong tương lai và nhu cầu của tiêu dùng về cho vay mua nhà
3.2 Định hướng phát triển cho vay mua nhà tại NHTM Maritime bank chi nhánh Hà Nội
3.3 Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà của ngân hàng
3.3.1 Ngân hàng Maritime bank chi nhánh Hà Nội cần chú trọng đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng đặc biệt là nhu cầu mua nhà trong thời gian tới
3.3.2. Các giải pháp cơ chế, chính sách cho vay
3.3.3 Các giải pháp về quản trị điều hành
3.3.4 Các giải pháp về nguồn vốn
3.3.5 Các giải pháp về sản phẩm
3.3.6 Mở rộng quan hệ với các đơn vị có quan hệ với ngân hàng
3.3.7 Đẩy mạnh công tác Marketing ngân hàng
3.3.8 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phong cách phục vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng
3.3.9 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng
3.3.10 Giải pháp phòng ngừa rủi ro
3.4. Một số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước và với chính phủ
3.4.1 Cần đổi mới hệ thống tài chính đất đai
3.4.2 Một số biện pháp quản lý vĩ mô của chính phủ và ngân hàng nhà nước
3.4.3 Ban hành các văn bản tháo gỡ để thị trường bất động sản thoát khỏi tình trạng “đóng băng”
3.4.4 Cần đẩy nhanh tốc độ cấp “Sổ đỏ”
3.5 Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước.
3.6 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Maritime bank
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan