[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây - Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây - Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại.
1.2. Một số vấn đề về mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại.
Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY - HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Agribank Sơn Tây.
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây - Hà Nội.
2.3. Tình hình hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây - Hà Nội.
2.4. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Sơn Tây.
2.5. Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Sơn Tây.
2.6. Đánh giá hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây - Hà Nội.
Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH SƠN TÂY - HÀ NỘI
3.1. Định hướng hoạt động của Agribank Sơn Tây.
3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay KHCN tại Agribank Sơn Tây.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan