[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2. Một số vấn đề cơ bản về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.2. Đặc điểm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.3. Vai trò của cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.4. Các nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.5. Phân loại cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.6. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3. Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.3.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.3.4.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.3.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Hà Nội
2.2. Những quy định trong cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Hà Nội
2.2.1. Nguyên tắc cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.2. Điều kiện cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.3. Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.2.4. Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3. Tình hình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2011 – 2013
2.3.1. Tình hình doanh số cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.2. Tình hình doanh số thu hồi nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4. Tình hình chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn năm 2011 -2013
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Hà Nội
2.4.1.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.1.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4.2. Đánh giá chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Hà Nội
2.4.2.1. Kết quả đạt được
2.4.2.2. Hạn chế còn tồn tại
2.4.2.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Hà Nội trong những năm tới
3.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Hà Nội trong những năm tới.
3.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương – Chi nhánh Hà Nội
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ và Nhà nước
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan