[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.2. Phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.2.1. Phân loại theo loại hình doanh nghiệp
1.1.2.2. Phân loại theo ngành kinh doanh
1.1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay
1.1.3.1. Những lợi thế
1.1.3.2. Những khó khăn
1.1.4. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.4.1. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước, gia tăng thu nhập quốc dân
1.1.4.2. Giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp
1.1.4.3. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh cung cấp cho xã hội một khối lượng hàng hóa đáng kể về cả chất lượng, số lượng và chủng loại.
1.1.4.4. Góp phần duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống.
1.1.4.5. Hoạt động của doanh nghiệp ngoài quốc doanh làm cho nền kinh tế năng động và hiệu quả hơn
1.2. Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.2.1. Khái niệm cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.2.2. Vai trò của cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.2.2.1. Đối với bản thân doanh nghiệp
1.2.2.2. Đối với ngân hàng
1.2.2.3. Đối với nền kinh tế
1.3. Chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.3.1. Khái niệm về chất lượng cho vay
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá
1.3.2.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng
1.4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Việt Nam
1.5.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng
1.5.1.1. Năng lực tài chính của ngân hàng
1.5.1.2. Chính sách tín dụng
1.5.1.3. Số lượng, trình độ cũng như đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ
1.5.1.4. Trình độ khoa học công nghệ và khả năng quản lý của ngân hàng
1.5.2. Nhóm nhân tố thuộc về các doanh nghiệp
1.5.2.1. Nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp
1.5.2.2. Khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng yêu cầu của ngân hàng.
1.5.2.3. Ý thức của khách hàng.
1.5.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng
1.5.3.1. Môi trường kinh tế
1.5.3.2. Môi trường chính trị – xã hội
1.5.5.3. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HOA LƯ, NINH BÌNH
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
2.1.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – AgriBank chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
2.1.2.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển
2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý
2.2. Khái quát tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - AgriBank chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
2.2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của AgriBank - Hoa Lư
2.2.2. Tình hình huy động vốn
2.2.3. Tình hình sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.4. Hoạt động kinh doanh khác
2.2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
2.3.1. Các quy định chung về cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại NHNo&PTNT chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
2.3.1.1. Các hình thức cho vay
2.3.1.2. Điều kiện cho vay
2.3.1.3. Lãi suất cho vay
2.3.1.4. Quy trình cho vay
2.3.2. Thực trạng chất lượng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
2.3.2.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng
2.4. Đánh giá về chất lượng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình.
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân:
2.4.3.1. Nguyên nhân về phía ngân hàng
2.4.3.2. Nguyên nhân về phía các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
2.4.3.3. Nguyên nhân khác
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOA LƯ, NINH BÌNH
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh trong thời qian tới
3.1.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam
3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
3.1.3. Định hướng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hoa Lư, Ninh Bình
3.2.1. Thành lập tổ phụ trách đối tượng khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhằm tăng tính chuyên môn hóa trong cho vay.
3.2.2. Vận dụng chính sách cho vay linh hoạt, phù hợp với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
3.2.3. Thực hiện tốt Marketing trong việc tiếp cận với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
3.2.4. Nâng cao vai trò tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình hợp tác
3.2.5. Củng cố mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp
3.2.6. Mở rộng mạng lưới hoạt động và các kênh phân phối.
3.2.7. Nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự và không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp
3.2.8. Hiện đại hoá cơ sở vật chất và xây dựng hệ thống công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế
3.2.9. Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà Nước.
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan