[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
1.1 Khái niệm và đặc trưng cơ bản của DNVVN
1.1.1 Khái niệm và phân loại DNVVN
1.1.1.1 Khái niệm DNVVN
1.1.1.2 Phân loại DNVVN
1.1.2 Các đặc điểm của DNVVN
1.1.3 Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế
1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với DNVVN
1.2.1 Khái niệm về cho vay và các nguyên tắc cho vay
1.2.1.1 Khái niệm về cho vay
1.2.1.2 Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động cho vay
1.2.2 Các phương thức cho vay đối với DNVVN
1.2.3 Vai trò của hoạt động cho vay
1.2.3.1 Đối với DNVVN
1.2.3.2 Đối với ngân hàng
1.3 Đánh giá chất lượng cho vay đối với DNVVN
1.3.1 Quan niệm về chất lượng cho vay
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay
1.3.2.1 Nhóm các chỉ tiêu định tính
1.3.2.2 Nhóm chỉ tiêu định lượng
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay đối với DNVVN
1.4.1 Các nhân tố khách quan
1.4.2 Các nhân tố chủ quan
1.4.2.1 Từ phía khách hàng là các DNVVN
1.4.2.2. Từ phía ngân hàng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Bắc Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Bắc Hà Nội
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và nhân sự
2.1.2.1 Vai trò và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.2 Đặc điểm môi trường kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Nội
2.1.2.1 Thuận lợi
2.1.2.2 Những khó khăn:
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank – Bắc Hà Nội trong năm 2011 và 2012
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2 Hoạt động cho vay
2.2 Thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Công thương Bắc Hà Nội giai đoạn năm 2011-2012
2.2.1 Quy trình và các sản phẩm cho vay đối với DN tại CN
2.2.1.1 Quy trình cho vay đối với DN tại CN
2.2.2 Các sản phẩm cho vay đối với DNVVN của CN
2.2.3 Doanh số cho vay đối với DNVVN giai đoạn 2011-2012
2.2.4 Doanh số thu nợ đối với DNVVN giai đoạn 2011-2012
2.2.5 Cơ cấu cho vay đối với DNVVN giai đoạn 2011-2012
2.2.5.1 Cơ cấu dư nợ đối với DNVVN phân theo kỳ hạn
2.2.5.2 Cơ cấu dư nợ với DNVVN phân theo ngành nghề
2.2.5.3 Cơ cấu dư nợ đối với DNVVN theo loại hình doanh nghiệp
2.2.6 Tỷ lệ nợ qúa hạn
2.2.6.1 Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay DNVVN theo loại hình doanh nghiệp
2.2.6.2 Tỷ lệ nợ quá hạn phân theo ngành nghề
2.2.6.3 Tỷ lệ nợ quá hạn phân theo kỳ hạn cho vay
2.2.6.4 Tỷ lệ nợ nợ xấu trên nợ quá hạn
2.2.7 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tại CN Bắc Hà Nội năm 2011-2012
2.2.7.1 Vòng quay vốn tín dụng
2.2.7.2 Hiệu suất sử dụng vốn
2.2.7.3 Lợi nhuận từ cho vay DNVVN
2.3 Đánh giá chất lượng cho vay đối với DNVVN tại Chi nhánh năm 2011-2012
2.3.1 Những kết quả đạt được
2.3.1.1.Trên phương diện định tính
2.3.1.2 Trên phương diện định lượng:
2.3.2. Những hạn chế trong hoạt động cho vay DNVVN
2.3.3. Nguyên nhân hạn chế
2.3.3.1 Từ phía Ngân hàng
2.3.3.2 Từ phía khách hàng (DNVVN)
2.3.3.3 Từ phía nền kinh tế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK - BẮC HÀ NỘI
3.1 Định hướng phát triển của Vietinbank- Bắc Hà Nội trong vài năm tới
3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với DNVVN tại Chi nhánh NHCT Bắc Hà Nội
3.2.1 Tăng cường hiệu quả huy động vốn
3.2.2 Xây dựng chính sách cho vay phù hợp
3.2.3 Xây dựng chính sách khách hàng linh hoạt
3.2.4 Hoàn thiện quy trình vay vốn
3.2.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng
3.2.6 Nâng cao công tác đánh giá rủi ro đối với DNVVN
3.2.7 Tăng cường công tác Marketing
3.2.8 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng
3.2.9 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
3.3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
3.3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Bắc Hà Nội
3.3.4 Kiến nghị đối với các DNVVN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan