[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hộ sản xuất.
1.2. Hoạt động cho vay hộ sản xuất của ngân hàng thương mại.
1.3. Chất lượng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng thương mại.
1.4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MAI CHÂU, HÒA BÌNH
2.1. khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Mai Châu, Hòa Bình.
2.2. Thực trạng chất lượng cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Mai Châu, Hòa Bình.
2.3. Đánh giá về hoạt động cho vay hộ sản xuất Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Mai Châu, Hòa Bình.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH MAI CHÂU, HÒA BÌNH
3.1. Định hướng hoạt động cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Mai Châu, Hòa Bình.
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Mai Châu, Hòa Bình.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan