[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn Chi nhánh Bắc Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn Chi nhánh Bắc Giang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.3. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.4. Khái niệm cho vay
1.1.5. Cho vay ngắn hạn
1.1.5.1. Khái niệm
1.1.5.2. Nguyên tắc
1.1.5.3. Điều kiện
1.1.5.4. Quy trình
1.1.5.5. Vai trò của cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường
1.2. Chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng trong cho vay ngắn hạn
1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu định tính
1.2.2.2.Nhóm chỉ tiêu định lượng
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngắn hạn
1.2.3.1. Các nhân tố có thể kiểm soát được
1.3.3.2. Các nhân tố không thể kiểm soát được
1.3.3.3. Các nhân tố thuộc về các doanh nghiệp vừa và nhỏ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC NGẠN CHI NHÁNH BẮC GIANG
2.1. Khái quát về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.2. Khái quát về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn chi nhánh Bắc Giang
2.2.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của mỗi phòng ban
2.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn chi nhánh Bắc Giang
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn chi nhánh Bắc Giang
2.2.1. Khái quát tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại hiện nay
2.2.2. Khái quát về tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.2.3. Khái quát về tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn chi nhánh Bắc Giang.
2.2.3.1. Các văn bản pháp lý chủ yếu áp dụng trong hoạt động cho vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triên Lục Ngạn
2.2.3.2. Tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp và và nhỏ tại Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triên Lục Ngạn chi nhánh Bắc Giang
2.3. Phân tích thực trạng cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn chi nhánh Bắc Giang.
2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.3.2.1. Doanh số cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.3.2.1. Dư nợ cho vay
2.3.2.2. Doanh số thu nợ cho vay ngắn hạn với doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.3.2.3. Tình hình nợ quá hạn
2.3.2.4. Thu nhập từ hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhỏ
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn chi nhánh Bắc Giang
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỤC NGẠN CHI NHÁNH BẮC GIANG.
3.1. Định hướng trong hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn chi nhánh Bắc Giang.
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cụ thể
3.2. Dự báo về tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới.
3.2.1. Tình hình cạnh tranh
3.2.2. Triển vọng trong hoạt động cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.3. Định hướng trong hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn.
3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Phòng giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lục Ngạn.
3.4.1. Do tổng hạn mức cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thấp, ngân hàng nên thực hiện một số giải pháp sau:
3.4.1.1. Mở rộng dư nợ cho vay, điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý, thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
3.4.1.2. Đa dạng hóa các hình thức cho vay ngắn hạn nhằm thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
3.4.2. Do tỷ lệ nợ quá hạn có giảm nhưng doanh số nợ quá hạn chưa ổn định, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ trọng cao trên tổng dư nợ ngân hàng nên thực hiện các giải pháp
3.4.2.1. Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn.
3.4.2.2. Nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin nhằm phục vụ công tác thẩm định tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra, giảm thiểu đến mức tối đa nợ xấu, nợ quá hạn.
3.4.3. Do chiến lược khách hàng còn hạn chế, ngân hàng cần xây dựng chính sách khách hàng hợp lý, đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng.
3.4.4. Do cơ sỏ hạ tầng công nghệ ngân hang còn lạc hâu, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới nên ngân hàng cần đẩy mạnh đầu tư vốn, từng bước xây dựng hệ thống công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.
3.4.5. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ nhân viên ngân hàng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong cơ chế thị trường.
3.5. Một số kiến nghị
3.5.1. Kiến nghị với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
3.5.2. Kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
3.5.3. Kiến nghị với chính quyền địa phương.
3.5.4. Kiến nghị với hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan