[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CHẤT LƯỢNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Phân loại cho vay
1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn cho vay
1.1.2.2. Căn cứ vào tính chất đảm bảo của khoản vay
1.1.2.3. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay
1.1.2.4. Căn cứ vào phương thức cho vay
1.1.3. Nguyên tắc hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.4. Vai trò hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại
1.1.4.1. Vai trò đối với nền kinh tế
1.1.4.2. Vai trò đối với Ngân hàng
1.1.4.3. Vai trò đối với khách hàng
1.2. Chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Quan điểm chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay
1.3.1. Những nhân tố chủ quan
1.3.1.1. Các nhân tố từ phía Ngân hàng
1.3.1.2. Các nhân tố từ phía khách hàng
1.3.2. Những yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á
2.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
2.1.2. Các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng Đông Á
2.1.2.1. Dành cho khách hàng Cá nhân
2.1.2.2. Dành cho khách hàng Doanh nghiệp
2.1.3. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu
2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Ngân hàng thương mại Đông Á
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3.2.1. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
2.3.2.2. Tỷ lệ cho vay trên nguồn vốn huy động
2.3.2.3. Tình hình quản lý nợ
2.3.2.4. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cho vay
2.3.2.5. Thu nhập từ hoạt động cho vay
2.4. Đánh giá chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á
3.1. Định hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
3.2.1. Tăng cường công tác huy động vốn
3.2.2. Giải pháp về phát triển sản phẩm
3.2.2.1. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay
3.2.2.2. Đa dạng hóa sản phẩm cho vay theo mục đích vay vốn
3.2.2.3. Mở rộng đối tượng cho vay
3.2.3. Giải pháp về công tác thẩm định
3.2.3.1. Hoàn thiện và thực hiện tốt phân loại khách hàng và chính sách khách hàng
3.2.3.2. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay
3.2.4. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát sau cho vay
3.2.5. Giải pháp xử lý nợ xấu, nợ quá hạn
3.2.6. Một số giải pháp phụ trợ
3.2.6.1. Nâng cao đội ngũ nhân sự và không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp
3.2.6.2. Giải pháp phát triển công nghệ thông tin
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan