[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay vốn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu Chi nhánh Hoàn Kiếm

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay vốn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu Chi nhánh Hoàn Kiếm
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại:
1.1.2. Tổng quan về doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2.Thành phần
1.1.2.3. Đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.2.4. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế
1.1.3. Cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.3.1. Khái niệm
1.1.3.2. Vai trò của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.3.3. Nguyên tắc cho vay
1.1.3.4. Điều kiện cho vay
1.1.3.5. Quy trình cho vay
1.2. CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
1.2.1 Khái niệm
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá
1.2.2.1. Chỉ tiêu định tính
1.2.2.2. Chỉ tiêu định lượng
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.2.3.1. Về phía ngân hàng
1.2.3.2. Về phía khách hàng
1.2.3.3. Các nhân tố khác
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu chi nhánh Hoàn Kiếm
2.1.3.1. Huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh
2.2. THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.2.1. Khái quát về cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại các Ngân hàng thương mại hiện nay
2.2.2. Khái quát về cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu
2.2.3. Khái quát về cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2.3.1. Điều kiện cho vay
2.2.3.2. Lãi suất cho vay
2.2.3.3. Các hình thức cho vay
2.3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.3.1. Chỉ tiêu định tính
2.3.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3.2.1. Doanh số cho vay
2.3.2.2. Tổng dư nợ
2.3.2.3. Hệ số thu nợ
2.3.2.4. Nợ quá hạn
2.3.2.5. Nợ xấu
2.3.2.6. Nợ gia hạn
2.3.2.7. Vòng quay vốn cho vay
2.3.2.8. Thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
2.3.2.9. Rủi ro và dự phòng rủi ro tín dụng
2.3.2.10. Khả năng bù đắp rủi ro
2.4. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
2.4.1. Những kết quả đã đạt được
2.4.2. Những vấn đề còn hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH HOÀN KIẾM
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN DẦU KHÍ TOÀN CẦU
3.2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
3.3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
3.3.1. Phương hướng
3.3.2 Mục tiêu cho vay
3.4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
3.4.1. Tiếp cận, củng cố, tăng cường mở rộng hoạt động cho vay trung dài hạn
3.4.2. Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn
3.4.3. Giải pháp liên quan đến chiến lược khách hàng
3.4.3.1. Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp
3.4.3.2. Củng cố mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp
3.4.4. Hiện đại hoá cơ sở vật chất và công nghệ ngân hàng phục vụ hoạt động cho vay
3.5. KIẾN NGHỊ
3.5.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu
3.5.2. Kiến nghị với nhà nước
3.5.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.5.4. Kiến nghị với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan