[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Nguyễn Huyền Trang

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Nguyễn Huyền Trang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẺ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thẻ và dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
1.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của thẻ ngân hàng
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ
1.1.3. Dịch vụ thẻ
1.1.4. Vai trò và lợi ích của dịch vụ thẻ ngân hàng
1.2. Chất lượng dịch vụ thẻ và các tiêu chí đánh giá
1.2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ thẻ
1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ thẻ
1.2.4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
2.1. Vài nét về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.2. Sự ra đời và phát triển của dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Sự đa dạng của sản phẩm thẻ và các tiện ích thẻ
2.2.2. Mức độ nhanh chóng và thuận tiện trong việc thực hiện nghiệp vụ thanh toán và phát hành thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.3. Mức độ an toàn trong phát hành và thanh toán thẻ
2.2.4. Giá cả dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.5. Hệ thống kênh thanh toán
2.3. Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại và tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.2.1. Giải pháp về phát triển và ứng dụng công nghệ
3.2.2. Giải pháp về sản phẩm
3.2.3. Giải pháp cho hoạt động chăm sóc khách hàng
3.2.4. Giải pháp mở rộng hệ thống ĐVCNT và mạng lưới ATM
3.2.5. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực
3.2.6. Giải pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro trong lĩnh vực thẻ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị với chủ thẻ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan