[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Nguyễn Mỹ Nhật Anh

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Nguyễn Mỹ Nhật Anh
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về thẻ và dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ ngân hàng
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ
1.1.2.1. Khái niệm thẻ
1.1.2.2. Đặc điểm cấu tạo của thẻ
1.1.2.3. Phân loại thẻ
1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ thẻ
1.1.3.1. Khái niệm dịch vụ thẻ
1.1.3.2. Đặc điểm của dịch vụ thẻ
1.1.4. Các chủ thể tham gia hoạt động dịch vụ thẻ
1.1.4.1. Ngân hàng phát hành thẻ
1.1.4.2. Ngân hàng thanh toán thẻ
1.1.4.3. Đơn vị chấp nhận thẻ
1.1.4.4. Chủ thẻ
1.1.4.5. Tổ chức thẻ quốc tế
1.1.5. Các hoạt động chính của dịch vụ thẻ ngân hàng
1.1.5.1. Hoạt động phát hành thẻ
1.1.5.2. Hoạt động thanh toán thẻ
1.1.5.3. Hoạt động quản lý rủi ro
1.1.6. Vai trò và lợi ích của dịch vụ thẻ ngân hàng
1.1.6.1. Đối với nền kinh tế
1.1.6.2. Đối với xã hội
1.1.6.3. Đối với các ngân hàng thương mại
1.1.6.4. Đối với người sử dụng thẻ
1.1.6.5. Đối với các đơn vị chấp nhận thẻ
1.2. Chất lượng dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ thẻ
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ
1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ thẻ
1.2.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.2.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.1.2. Sự ra đời và phát triển của dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.1. Thực trạng dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.1.1. Sản phẩm thẻ nội địa
2.2.1.2. Sản phẩm thẻ quốc tế
2.2.1.3. Hoạt động quản lý rủi ro
2.2.2. Chất lượng dịch vụ thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.2.2.1. Doanh thu, thị phần thẻ
2.2.2.2. Máy phát hành thẻ
2.2.2.3. Máy ATM
2.2.2.4. Dịch vụ đi kèm
2.2.2.5. Kết nối thanh toán thẻ Visa, MasterCard, Banknetvn
2.2.2.6. Một số yếu tố khác
2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.1.1. Tạo niềm tin cho khách hàng, nâng cao uy tín và hình ảnh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2.3.1.2. Mang lại sự thuận lợi, tiện ích cho khách hàng
2.3.1.3. Hạn chế rủi ro, tăng cường bảo mật thông tin
2.3.1.4. Đầu tư, phát triển trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hàng năm
2.3.1.5. Góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và thị phần
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Hạn chế
2.3.2.2 Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ nói chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.1.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ huy động vốn
3.1.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ tín dụng trong dân
3.1.1.3. Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán
3.1.1.4. Định hướng phát triển dịch vụ ngoại hối
3.1.1.5. Định hướng phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng khác
3.1.1.6. Định hướng phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng và xác định đối tượng phục vụ của hệ thống ngân hàng
3.1.2. Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
3.2.1. Hoàn thiện và phát triển sản phẩm thẻ
3.2.1.1. Nâng cao tính tiện ích của sản phẩm thẻ hiện có
3.2.1.2. Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm mới
3.2.1.3. Nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống ATM
3.2.2. Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ
3.2.3. Nâng cao chất lượng nghiên cứu và xác định thị trường
3.2.3.1. Nhóm khách hàng là các công ty, doanh nghiệp
3.2.3.2. Nhóm khách hàng là những người có thu nhập cao và đang thay đổi thói quen tiêu dùng
3.2.3.3. Nhóm khách hàng là sinh viên, học sinh, tầng lớp thanh niên
3.2.3.4. Nhóm khách hàng là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam
3.2.4. Thiết kế, xây dựng hệ thống và phương pháp đo lường để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng
3.2.5. Đổi mới kỹ thuật, hiện đại hóa công nghệ
3.2.4.1. Kiện toàn môi trường công nghệ thông tin (CNTT), tạo tiền đề để phát triển công nghệ thẻ ngân hàng
3.2.4.2. Tăng cường CNTT trong dịch vụ thẻ
3.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2.6. Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong lĩnh vực thẻ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị với Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan