[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm và vai trò hoạt động cho vay
1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay
1.1.2.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay
1.1.2.2 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay
1.1.2.3 Căn cứ vào tính chất bảo đảm của khoản vay
1.1.2.4 Căn cứ vào phương thức cho vay
1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.2 Đặc điểm của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.3 Các hình thức cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Căn cứ vào mục đích cho vay
1.2.3.2. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.2.3.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ
1.2.3.4 Căn cứ theo hình thức bảo đảm tiền vay
1.2.4 Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng
1.2.4.1 Đối với nền kinh tế
1.2.4.2 Đối với ngân hàng
1.2.4.3 Đối với khách hàng
1.2.4.4 Đối với nhà sản xuất
1.2.5 Quy trình cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3 Chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.1 Khái niệm chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3. 3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.3.1 Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2 Chỉ tiêu định lượng
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
1.3.4.1 Nhóm nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng
1.3.4.2 Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng
1.3.4.3 Nhóm nhân tố khách quan:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
2.1 Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.1.3 Các hoạt động chính của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.1.4.1 Tình hình huy động vốn
2.1.4.2 Tình hình sử dụng vốn
2.1.4.4 Kết quả hoạt động kinh doanh khác
2.2 Quy định chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.2.1 Đối tượng cho vay
2.2.2 Điều kiện cho vay
2.2.3 Nguyên tắc cho vay
2.2.4 Thời hạn cho vay
2.2.5 Tính lãi cho vay
2.2.6 Hồ sơ cho vay.
2.2.7 Mức cho vay
2.3 Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.3.1 Chỉ tiêu định tính
2.3.2 Chỉ tiêu định lượng
2.3.2.1 Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ đối với cho vay tiêu dùng
2.3.2.2 Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng.
2.3.2.3 Tình hình nợ quá hạn của hoạt động cho vay tiêu dùng.
2.4 Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân HàngTMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.4.1 Nhưng kết quả đạt được
2.4.2 Nhưng hạn chế
2.4.3 Nguyên nhân của nhưng tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
3.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
3.2.1 Tăng cường công tác huy đông vốn
3.2.2 Giải pháp về phát triển và mở rộng các sản phẩm cho vay tiêu dùng
3.2.2.1 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm cho vay
3.2.2.2 Đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
3.2.2.3 Hoàn thiện chính sách cho vay tiêu dùng
3.2.2.4 Cải tiến quy trình cho vay tiêu dùng
3.2.2.5 Mở rộng đối tượng cho vay tiêu dùng
3.2.2.6 Đẩy mạnh phát triển khách hàng thông qua các đối tác liên kết
3.2.3 Giải pháp về công tác thẩm định
3.2.3.1 Thực hiện tốt phân loại khách hàng, chính sách khách hàng
3.2.3.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay
3.2.4 Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát sau khi cho vay
3.2.5 Giải pháp xử lý nợ xấu, nợ quá hạn
3.2.6 Nhóm giải pháp phụ trợ
3.2.6.1 Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.6.2 Giải pháp phát triển công nghệ thông tin
3.2.6.3 Giải pháp mở rộng mạng lưới.
3.3 Một số kiến nghị
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan