[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc dân Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc dân Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
1.1.2.3. Hoạt động thanh toán và ngân quỹ
1.2. Tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm tín dụng cá nhân
1.2.2. Đặc điểm của tín dụng cá nhân
1.2.3. Nguyên tắc chung và các điều kiện cho vay của tín dụng cá nhân
1.2.3.1. Nguyên tắc chung
1.2.3.2. Điều kiện vay vốn
1.2.4. Phân loại tín dụng cá nhân
1.2.4.1. Căn cứ theo thời hạn tín dụng
1.2.4.2. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.2.4.3. Căn cứ vào mục đích vay
1.2.4.4. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.2.4.5. Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ
1.2.4.6. Căn cứ vào phương thức giải ngân
1.2.4.7. Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng
1.2.5. Vai trò của tín dụng cá nhân
1.2.5.1. Đối với khách hàng
1.2.5.2. Đối với ngân hàng thương mại
1.2.5.3. Đối với nền kinh tế
1.2.6. Những rủi ro tiềm ẩn của tín dụng cá nhân
1.3. Chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng cá nhân
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng cá nhân
1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân
1.3.4.1. Nhân tố vĩ mô
1.3.4.2. Nhân tố vi mô
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN (NCB) – CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hà Nội.
2.1.2. Những hoạt động chính của chi nhánh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng – nhiệm vụ các phòng ban của ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội trong ba năm (2011-2013)
2.2.1. Về tình hình huy động vốn
2.2.2. Về tình hình sử dụng vốn
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng hoạt động và chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011 – 2013
2.3.1. Các sản phẩm tín dụng cá nhân áp dụng tại ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội.
2.3.1.1. Cho vay tiêu dùng
2.3.1.2. Cho vay sản xuất kinh doanh
2.3.2. Phân tích định tính
2.3.2.1. Quy trình cấp tín dụng cho cá nhân tại chi nhánh.
2.3.2.2. Tinh thần, thái độ phục vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng
2.3.2.3. Cơ sở vật chất của ngân hàng
2.3.2.4. Uy tín và thương hiệu của ngân hàng
2.3.2.5. Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của KH
2.3.3. Phân tích định lượng
2.3.3.1. Tình hình giải ngân cho hoạt động tín dụng cá nhân tại NCB – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011-2013.
2.3.3.2. Tình hình thu nợ của hoạt động tín dụng cá nhân tại NCB – Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011-2013.
2.3.3.3. Tình hình dư nợ hoạt động tín dụng cá nhân giai đoạn 2011 - 2013
2.3.3.4. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu
2.3.3.5. Vòng quay vốn tín dụng
2.3.3.6. Hệ số thu nợ
2.3.3.7. Tình hình thu lãi của hoạt động tín dụng cá nhân
2.4. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng cá nhân tại NCB – chi nhánh Hà Nội.
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.1.1. Về dư nợ và doanh số TDCN
2.4.1.2. Về xử lí nợ xấu
2.4.1.3. Về thu nhập cho vay đối với hình thức TDCN
2.4.2. Một số tồn tại
2.4.3. Nguyên nhân
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan của ngân hàng
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN (NCB) – CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) – Chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2.2. Mở rộng hoạt động Marketing và chăm sóc khách hàng
3.2.3. Mở rộng đối tượng cấp tín dụng cá nhân
3.2.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
3.2.5. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng cá nhân
3.2.6. Giải pháp giảm thiểu rủi ro
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Hội sở chính ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan