[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hồng Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hồng Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại
1.1.1. Khái niệm Ngân hàng Thương mại
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Thương mại
1.1.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn
1.1.2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn
1.1.2.3. Nghiệp vụ thanh toán
1.1.2.4. Các nghiệp vụ khác
1.2. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại
1.2.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng
1.2.2. Đặc trưng cơ bản của tín dụng
1.2.3. Vai trò của tín dụng Ngân hàng
1.2.4. Phân loại tín dụng Ngân hàng
1.2.4.1. Phân theo hình thức cấp tín dụng
1.2.4.2. Phân theo thời hạn tín dụng
1.2.4.3. Phân theo thành phần kinh tế
1.2.4.4. Phân theo phương pháp hoàn trả
1.2.4.5. Phân theo mức độ tín nhiệm
1.2.4.6. Các cách phân loại khác
1.3. Chất lượng tín dụng Ngân hàng
1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng Ngân hàng
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng
1.3.2.1. Chất lượng tín dụng với sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng
1.3.2.2. Chất lượng tín dụng với khách hàng
1.3.2.3. Chất lượng tín dụng với nền kinh tế - xã hội
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng
1.3.3.1. Chỉ tiêu định tính
1.3.3.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng
1.3.4.1. Các nhân tố bên ngoài
1.3.4.2. Các nhân tố bên trong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH HỒNG HÀ
2.1. Tổng quan về Chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Hà
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Hà
2.1.3.1. Huy động vốn
2.1.3.2. Sử dụng vốn
2.1.3.3. Các hoạt động kinh doanh khác
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Hồng Hà
2.2.1. Chỉ tiêu định tính
2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.2.2.1. Doanh số cho vay
2.2.2.2. Doanh số thu nợ
2.2.2.3. Hệ số thu nợ
2.2.2.4. Tổng dư nợ và kết cấu dư nợ
2.2.2.5. Hiệu suất sử dụng vốn
2.2.2.6. Vòng quay vốn tín dụng
2.2.2.7. Nợ quá hạn
2.2.2.8. Trích lập và xử lý rủi ro
2.2.2.9. Thu nhập từ hoạt động tín dụng
2.3. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Hà
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân
2.3.2.1. Những tồn tại
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HỒNG HÀ
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Hà
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng trong hoạt động tín dụng
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT Hồng Hà
3.2.1. Xây dựng chính sách huy động vốn hợp lý
3.2.2. Đa dạng hóa khách hàng và các hình thức cấp tín dụng
3.2.3. Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư
3.2.4. Nâng cao chất lượng đánh giá khách hàng và thẩm định tín dụng
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý nợ, giải quyết nợ quá hạn và giám sát tín dụng
3.2.6. Nâng cao công nghệ ngân hàng
3.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên
3.2.8. Tăng cường các hoạt động marketing
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng trung ương
3.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan