[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi của các doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi của các doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN TIỀN GỬI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại
1.1.2 Những hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại (các dịch vụ ngân hàng)
1.2 Tổng quan về doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Thực trạng của doanh nghiệp hiện nay
1.2.3 Vai trò của doanh nghiệp
1.3 Nguồn vốn tiền gửi doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
1.3.1 Các hình thức huy động nguồn vốn tiền gửi doanh nghiệp
1.3.2 Đặc điểm nguồn vốn tiền gửi doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
1.3.3 Vai trò của nguồn vốn tiền gửi doanh nghiệp đối với ngân hàng thương mại
1.3.3.1 Nguồn tiền gửi doanh nghiệp là nguồn vốn quan trọng của ngân hàng
1.3.3.2 Nguồn tiền gửi doanh nghiệp đáp ứng một phần phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng
1.3.3.3 Tăng khả năng cạnh tranh trong ngành
1.4 Chất lượng nguồn tiền gửi doanh nghiệp
1.4.1 Các chỉ tiêu định tính
1.4.2 Các chỉ tiêu định lượng
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tiền gửi của doanh nghiệp
1.5.1 Các nhân tố kiểm soát được
1.5.1.1 Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng
1.5.1.2 Chiến lược huy động nguồn tiền gửi doanh nghiệp của Ngân hàng
1.5.1.3 Mạng lưới và các hình thức huy động nguồn tiền gửi doanh nghiệp
1.5.1.4 Công nghệ Ngân hàng
1.5.1.5 Uy tín của Ngân hàng
1.5.1.6 Năng lực và trình độ của cán bộ Ngân hàng
1.5.2 Các nhân tố không kiểm soát được
1.5.2.1 Môi trường pháp lý
1.5.2.2 Môi trường chính trị
1.5.2.3 Môi trường kinh tế
1.5.2.4 Môi trường văn hoá
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TIỀN GỬI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
2.1.1 Lịch sử hình thành Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
2.1.2 Lịch sử hình thành Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
2.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ các phòng ban
2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2 Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
2.1.4.1 Công tác huy động vốn
2.1.4.2 Hoạt động sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.4.3 Các hoạt động kinh doanh khác
2.1.4.4 Kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.2 Thực trạng chất lượng tiền gửi doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
2.2.1 Khái quát hoạt động thu hút tiền gửi tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
2.2.2 Khái quát hoạt động thu hút tiền gửi tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
2.2.3 Khái quát hoạt động thu hút tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
2.2.3.1 Các văn bản hướng dẫn huy động vốn
2.2.3.2 Chất lượng huy động nguồn tiền gửi doanh nghiệp
2.2.4 Đánh giá chất lượng nguồn vốn tiền gửi doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
2.2.4.1 Thành tựu đạt được
2.2.4.2 Những tồn tại và hạn chế
2.2.4.3 Nguyên nhân của tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN TIỀN GỬI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
3.2 Định hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh thành phố Hà Nội
3.3 Định hướng hoạt động thu hút tiền gửi của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
3.4 Định hướng hoạt động huy động vốn doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
3.5 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn tiền gửi doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
3.5.1 Tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức huy động vốn nguồn tiền gửi doanh nghiệp
3.5.2 Thực hiện tốt công tác thanh toán không dùng tiền mặt
3.5.3 Duy trì chính sách lãi suất linh hoạt, hợp lý
3.5.4 Phát triển mạng lưới và nâng cao uy tín
3.5.5 Đẩy mạnh chiến lược Marketing
3.5.6 Phát huy tối đa yếu tố con người
3.6 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn vốn tiền gửi doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội
3.6.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
3.6.1.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý dựa trên điều kiện cụ thể của Chi nhánh
3.6.1.2 Phát triển và mở rộng mạng lưới Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
3.6.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.6.2.1 Về lãi suất
3.6.2.2 Về tỷ giá
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan