[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động tại phòng giao dịch TECHCOMBANK Đống Đa Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn vốn huy động tại phòng giao dịch TECHCOMBANK Đống Đa Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHTM
1.1.1. Khái niệm.
1.1.2. Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế
1.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn
1.1.3.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn.
1.1.3.3. Nghiệp vụ trung gian khác
1.2. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1. Khái niệm về vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2. Cơ cấu vốn của Ngân hàng thương mại
1.2.2.1. Vốn chủ sở hữu
1.2.2.2. Vốn huy động
1.2.2.3. Vốn đi vay
1.2.2.4. Vốn khác
1.2.3. Vai trò của hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại.
1.2.3.1. Đối với toàn bộ nền kinh tế
1.2.3.2. Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.2.4. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại
1.2.4.1. Phân loại theo thời gian huy động
1.2.4.2. Phân loại căn cứ theo đối tượng huy động
1.2.4.3. Phân loại theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn
1.2.4.4. Phân loại căn cứ theo loại tiền tệ
1.2.5. Mối quan hệ giữa vốn và sử dụng vốn
1.3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG.
1.3.1. Các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động huy động vốn
1.3.1.1. Sự đa dạng của hình thức huy động vốn.
1.3.1.2. Quy mô của nguồn vốn
1.3.1.3. Cơ cấu huy động vốn
1.3.1.4. Cơ cấu sử dụng vốn
1.3.1.5. Chi phí huy động vốn :
1.3.1.6. Một số chỉ tiêu khác
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn
1.3.2.1. Yếu tố khách quan
1.3.2.2. Yếu tố chủ quan
1.4. KINH NGHIỆM VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM
1.4.1. Kinh nghiệm của một số nước
1.4.1.1. Kinh nghiệm huy động vốn của Singapore
1.4.1.2. Huy động vốn của Nhật Bản
1.4.1.3. Huy động vốn tại Mỹ
1.4.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH ĐỐNG ĐA - NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.
2.1. KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK ĐỐNG ĐA
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Phòng giao dịch Techcombank Đống Đa
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Phòng giao dịch Techcombank Đống Đa
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức.
2.1.2.2. Nhiệm vụ chức năng của các thành viên
2.1.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của PGD Techcombank Đống Đa
2.1.3.1. Nguồn vốn
2.1.3.2. Sử dụng vốn
2.1.3.3. Một số hoạt động kinh doanh khác
2.1.3.4. Kết quả kinh doanh
2.2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK ĐỐNG ĐA
2.2.1. Tình hình kinh tế xã hội tại địa phương
2.2.1.1. Thuận lợi
2.2.1.2. Khó khăn
2.2.2. Các cơ chế chính sách về hoạt động huy động vốn
2.2.2.1. Các văn bản chế độ về hoạt động huy động vốn đang lưu hành.
2.2.2.2. Các sản phẩm huy động vốn của Techcombank
2.2.2.3. Các sản phẩm huy động vốn của Phòng giao dịch Techcombank Đống Đa đang áp dụng.
2.2.3. Phân tích chất lượng nguồn vốn huy động của Phòng giao dịch Techcombank Đống Đa
2.2.3.1. Phân tích nguồn vốn huy động theo phương thức huy động
2.2.3.2. Phân tích nguồn vốn huy động theo thời gian
2.2.3.3. Phân tích nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế
2.2.3.4. Phân tích nguồn vốn huy động theo loại tiền tệ
2.2.3.5. Phân tích nguồn vốn huy động theo loại sản phẩm huy động
2.2.4. Đánh giá chất lượng nguồn vốn huy động vốn
2.2.4.1. Đánh giá theo chỉ tiêu về quy mô và tốc độ phát triển của nguồn vốn huy động
2.2.4.2. Đánh giá theo chỉ tiêu về tình hình sử dụng vốn
2.2.4.3. Đánh giá theo chỉ tiêu phản ánh chi phí huy động vốn
2.2.4.4. Đánh giá theo chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của vốn huy động
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI PHÒNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK ĐỐNG ĐA
2.3.1. Những thành quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK ĐỐNG ĐA
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA PHÒNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK ĐỐNG ĐA
3.1.1. Định hướng của Chính phủ và NHNN
3.1.2. Định hướng phát triển kinh doanh của Ngân hàng Techcombank
3.1.3. Định hướng Phòng giao dịch Techcombank Đống Đa
3.1.3.1. Định hướng năm 2011
3.1.3.2. Định hướng chung cho những năm tiếp theo
3.1.3.3. Định hướng huy động vốn
3.1.3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động huy động vốn
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK ĐỐNG ĐA
3.2.1. Cơ sở để đưa ra giải pháp
3.2.2. Nội dung các giải pháp
3.2.2.1. Nâng cao chất lượng sử dụng vốn huy động
3.2.2.2. Mở rộng mạng lưới huy động
3.2.2.3. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn
3.2.2.4. Đơn giản hoá các thủ tục trong hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng
3.2.2.5. Phải có chính sách lãi suất linh hoạt phù hợp với từng thời kỳ
3.2.2.6. Tăng cường marketing ngân hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh từng thời kỳ của Ngân hàng Techcombank Đống Đa.
3.2.2.7. Chú trọng việc phát động các phong trào thi đua khen thưởng
3.2.2.8. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng
3.2.2.9. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên, đổi mới phong cách giao dịch.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ và NHNN Việt Nam
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Techcombank Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Techcombank Việt Nam chi nhánh Thăng Long
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan