[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa


[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế
1.1.1. Khái niệm hoạt động thanh toán quốc tế
1.1.2. Các điều kiện trong thanh toán quốc tế
1.1.3. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế
1.2. Khái quát chung về phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2. Đặc điểm của giao dịch L/C
1.2.3. Các bên tham gia
1.2.4. Quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C
1.2.5. Thư tín dụng
1.2.6. Ưu nhược điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
1.3. Chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
1.3.2. Một số chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của NHTM
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ của NHTM
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
1.5. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA
2.1. Khái quát về chi nhánh ngân hàng Công thương Đống Đa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng Công thương Đống Đa
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHCT Đống Đa
2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh ngân hàng Công thương Đống Đa
2.2.1. Quy trình nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu và xuất khẩu tại chi nhánh
2.2.2. Đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh NHCT Đống Đa
2.2.3. Những khó khăn, vướng mắc tồn tại ở chi nhánh NHCT Đống Đa
2.2.4. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA
3.1. Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh NHCT Đống Đa
3.2. Mục tiêu phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
3.2.1. Tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu phát triển
3.2.2. Kiểm tra chặt chẽ chứng từ trong TTQT bằng L/C
3.2.3. Thực hiện cạnh tranh lành mạnh về kinh doanh dịch vụ ngân hàng
3.2.4. Xuất phát từ mối quan hệ giữa hoạt động thanh toán quốc tế và hoạt động tín dụng
3.2.5. Xuất phát từ mối quan hệ giữa hoạt động thanh toán quốc tế và hoạt động kinh doanh ngoại tệ
3.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Đống Đa
3.3.1. Giải pháp nội tại từ NHCT Việt Nam
3.3.2. Giải pháp phối hợp từ phía khách hàng
3.4. Một số kiến nghị khác
3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ
3.4.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.4.3. Kiến nghị với chi nhánh NHCT Đống Đa
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan