[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Chi nhánh Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tín dụng Ngân hàng và vai trò của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế
1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của tín dụng Ngân hàng
1.1.2. Chức năng của tín dụng Ngân hàng
1.1.3. Phân loại tín dụng Ngân hàng
1.1.4. Vai trò của tín dụng Ngân hàng
1.2. Tín dụng ngắn hạn và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn trong nền kinh tế
1.2.1. Tín dụng ngắn hạn và vai trò của tín dụng ngắn hạn
1.2.2. Chất lượng tín dụng, các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội
2.2. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội từ năm 2010-2012
2.2.1. Tình hình huy động vốn
2.2.2. Tình hình sử dụng vốn
2.2.3. Công tác kinh doanh đối ngoại
2.2.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng
2.3. Thực trạng về chất lượng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội từ năm 2010-2012
2.3.1. Tình hình huy động vốn ngắn hạn
2.3.2. Tình hình sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội từ năm 2010-2012
2.3.3. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội
2.4. Đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội từ năm 2010-2012
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và những nguyên nhân trong hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội từ năm 2010-2012
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển của ngân hàng
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội
3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh
3.2.2. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn
3.2.3. Thực hiện có hiệu quả quy trình nghiệp vụ tín dụng
3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các khoản tín dụng
3.2.5. Xử lý tốt các khoản nợ quá hạn
3.2.6. Giải pháp nhân tố con người
3.2.7. Các giải pháp khác
3.3. Một số đề xuất, kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank
3.3.4. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Hà Nội
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan