[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Từ Liêm

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Từ Liêm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.2. Tổng quan về doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.2.2. Đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.2.3. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.3. Khái niệm cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.4. Đặc điểm cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.5. Vai trò của cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.6. Những quy định chung trong cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.6.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.1.6.2. Các phương thức cho vay
1.1.6.3. Quy trình cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng
1.1.6.4. Số tiền cho vay
1.1.6.5. Thời hạn cho vay
1.1.6.6. Các phương thức đảm bảo tiền vay
1.2. Hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá khả năng hiệu quả cho vay tại ngân hàng thương mại
1.2.3.1. Các chỉ tiêu định tính
1.2.3.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh
1.2.4.1. Các nhân tố khách quan
1.2.4.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỪ LIÊM
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm
2.1.1. Thông tin chung
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm
2.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm
2.2.1. Quy định chung trong cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm
2.2.2. Thực trạng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi nhánh Từ Liêm
2.2.2.1. Tình hình giải ngân cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn năm 2010 - 2012
2.2.2.2. Tình hình thu nợ cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn năm 2010 - 2012
2.2.2.3. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh giai đoạn năm 2010 - 2012
2.3. Hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi nhánh Từ Liêm giai đoạn năm 2010 - 2012
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm
2.3.1.1. Các chỉ tiêu định tính
2.3.1.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.3.2. Đánh giá chung về hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm
2.3.2.1. Kết quả đạt được
2.3.2.2. Hạn chế còn tồn tại
2.3.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỪ LIÊM
3.1. Định hướng phát triển cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm
3.1.1. Định hướng chung cho sự phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm
3.1.2. Định hướng phát triển cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Từ Liêm
3.2.1. Đẩy mạnh công tác huy động vốn
3.2.2. Giải pháp nguồn nhân lực
3.2.3. Hoàn thiện công tác thu thập thông tin
3.2.4. Nâng cao chất lượng thẩm định phương án sản xuất kinh doanh/dự án
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý vốn vay
3.2.6. Nâng cao năng lực công nghệ
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và chính quyền sở tại
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan